Pharao - Farao - Pharo - Faro bier


Register van Holland en Westvriesland, van den jaare
1575.

p.274
Van de Pharao van vier gulde de Tonne 2 5 0
Israël, Meuselaar, Val

[Beertax: Of the Pharao four guilders the Tun]

pharao-1575

doprgb50-455

Register van HOLLAND en WESTVRIESLAND
Seedert den jaare 1565 tot den jaare 1574 incluis.
(Google eBoek)
1565 (verkeerde datering: moet zijn >1576)

p.659
Placaaten van den jaare vytien honderd ses en seeventig.
Placaat aangaande de verhooginge van de Imposten op de Wynen en Bieren, te heffen over de Steeden, Dorpen ende vlekken van den Lande van Holland, &c.
p.660
alle die geene die eenige Bieren, Pharao ofte Israhel genaamt, tappen willen, geene Meuselaar ofte andere Bieren van mindere pryse innedoen moogen

[Pharao - Israel - Meuselaar]

pharao-israhel-1576

doprgb50-455

Resolutien van Holland
(Google eBoek)
Register van Holland en Westvriesland,
1586 en 1587

p.694
van St. Adolphus Land, genaamt Ooltjensplate (Ooltgensplaat), uit den naam van de gemeene Inwoonders en Ingesetenen aldaar vertoont hebben, dat sy Supplianten van seer oude tyden geoctroyeert zyn geweest…
p.695
1587 Den 5 Maart ...Octroy van eenen gulden op elke Tonne Faro ofte sware Bieren

[every Tun Faro or strong Beer]

faro-1587

doprgb50-455

Register van Holland en Westvriesland, van den jaare
1589.

p.9
drie tonnen dubbelde Pharo..en nog twee andere tonnen dubbelde Pharo

[double Pharo]

pharo-1589

doprgb50-455

Register van Holland en Westvriesland, van den jaare
1593 en 1594.

p.311
binnen de vier jaaren als vooren, geconsumeert worden; … een Tonne Meuselaar,  …het zy Pharao of andere…
in de Dorpen van den Ring van Putten, als Spykenisse, en daar omtrent Geervliet geleegen, haarluider Pharao...

Een Tonne Pharao...en diergelijke swaare Bieren...

[A barrel of Pharao...and similar strong beers...]

pharao 1593

doprgb50-455

Oud Hollands Placaatboek
1. deel bladz. 278
1594

(opgenomen in)
Nederlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek
Volume 5
(1797)

p.327
van een tonne Pharo of dubbelde en dergelijke zware Bieren drie ftuivers, van een tonne klijn Bier, beneden Pharo, eene ftuiver

pharo-1594

doprgb50-455

Resolutien van Holland en Westvriesland (Google eBoek)
Van de jaaren 1610, 1611 en 1612

p.522
van den Dorpe van Portegaal
van een Tonne Faro tot laste van de Tappers agtien stuyvers
p.523
van een Tonne Pharo tot laste van de Tappers agtien stuyvers

p.530
1611 Den 26 Nov.
op elke Tonne swaar Bier of Pharo, die by de Tappers ingeleid souden worden, twaalf stuyvers
drie stuyvers op de Tonne Meuselaar, Val en Kuys

Swartewaale (Zwartewaal, Zeeland)


doprgb50-455

Binnen gebrouwen en uytheemsche bieren.
Ordonnantie, volgende dewelcke in Zeelandt de gemeene impost van alle de bieren geinnet zal worden
(Google eBoek)
L. & J. Bakker,
1637

p.4
by den Brouwer ofte Biersteker

Van alle Inlantse bieren boven tien schellingen van de tonne / te weten / Faro en andere / zeven schellingen / daer inne begreepen Engelse bieren / kostende voor de kuppe agt schellingen steerlings.

faro-zeeland-ordonn-1756

faro-zeeland-1756

doprgb50-455

Horae succisivae : Tyt-snipperingen, vande jonckheyt, tot in den ouderdom:
Vermeerdert met de rijmen ende versen van de jaren 1638 ende 1639 (Google eBoek) Simon van Beaumont
Johannes Neranus,
1640

p.80
Engels bier, of dubble faro vochticht haer de drooge
Maer sy slist met srisse roomers eerst te degen haren dorst...

Faro 1640


doprgb50-455

Hollandts Placcaet-boeck
Begrijpende meest alle de voornaemste
Placcaten, ordonnantien ende octroyen.
Sedert dan Jaere 1580. tot in den loopende Jare 1645.
In dry Deelen begrepen
't Eerste gaende tot opten Jare 1620
Tot Amsterdam,
By Jan Janssen, Boeckverkoper op 't Water.
1645

p.278
Octroy van den Impost van 't diepen der Havenen.
Den 17 December 1601.
p.279
van een tonne Pharo ofte Dubbelde ende dier-ghelijcke sware Bieren drie stuyvers

pharo-1601

doprgb50-455

Martini Schoockii Liber de cervisia
Martinus Schoock
typis Francisci Bronchorstii, civit. Groning. ordin. typogr.,
1661

p.428
Nec hoc silentio praetereundum, Dordraci in Hollandia circa distinctionem cervissiae recepta asse nomina Pharaonis, & Israelis; atque illud notare cervisiam secundariam, qoud instar Pharaonis crudelissimiam AEgypti Regis, ciendo varia tormania exercere ac excarnisicare intestina comsueverit, hoc vero innuere cerviasiam generosiorem, tamquam respondentem amplis illis benedictionibus, quae in terra promissa Israëlitico populo obtigerunt. Et haec de his: quae pariter annotanda fuerunt, ne quid circa cervisiam omitteremus. Simul obsignamus hunc tractatum: in quo si forte occurrerint quaedam publice utilia, Lectorem rogamus, mecum gratias agat Deo, qui benedictus in omnia secula, Amen.

'We kunnen niet stilzwijgend voorbij gaan aan de onderscheidende bieren uit Dordrecht genaamt Pharao & Israel'

[We can't leave the distinctive beers called Pharao & Israel from Dordrecht unmentioned]

liber de cervisia 1661
Liber de cervisia 'Book of Beer' 1661 titlepage

doprgb50-455

Korenbloemen:
Nederlandsche gedichten
Volume 2 (Google eBoek)
Constantijn Huygens
Jean van Ravestyn,
1672

p.43 Mom Pharo

Heer Oom moght niet als Momm:
Ick vreagden hem, waerom?
Foey, Pharo, sey de Pater;
Heel klein bier is half water:
Maer keert Mom om end om;
't Is voor en achter Mom.

doprgb50-455

Groot placaatboek
vervattende de placaaten, ordonnantien en edicten van de hoog mog. heeren Staaten generaal der Vereenigde Nederlanden
en van de edele groot mog. heeren Staaten van Holland en Westvriesland,
Volume 3
1683

p.1124

V.
Van alle Inlandsche Bieren boven thien schell: van de Tonne; te weten, Faro ende andere, seven schellingen,

[Of all Domestic Beer above ten shilling: of the Tonne; being, Faro and others, seven shilling]

Groot placaatboek 1637 1124

doprgb50-455

Nieuwe cronyk van Zeeland, eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses landschaps oudheden en herkomsten, wateren en stroomen, eilanden, steden en heerlykheden
Mattheus Smallegange, Johan Reygersbergen, Jacobus Eyndius, Joseph Mulder
by Joannes Meertens,
1696

p.608
soo van soorten van Bieren, soo Pharao, Israel, en Moselaer;…
..meest uit Holland, en voornamentlijk Delft, alwaer dese neeringe over eenige hondert jaren seer bloeyende is geweest...

Pharao 1696

doprgb50-455

Oudheden en gestichten van Delft en Delfland
(Google eBoek)
Hugo Franciscus van Heussen
C. Vermey,
1720

p.LXV  De handvesten van de jaaren 1270 / of liever 1274 / 1340 /...
p.LXVI Delfs-Luyks, Delfs-Engelsch, Delfsche Pharao, Delfs-Israël;...

delft-1720a

delft-1720b

doprgb50-455

Aanhangsel tot Ludolf Smids schatkamer der Nederlandsche oudheden
of zaakelyk woordenboek behelzende Nederlands steden en dorpen
(Google eBoek)
Th Van Brussel
Gerrit Bom,
1778

p.54
honderd tonnen elken Biersteeker; te weten zoo van soorten van Bieren, zoo Pharao, Israël, en Moselaar; en dat om reden van vorst

biersteeker-pharao-1778

doprgb50-455

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.
Ermerins, Jacobus
Abrahams, Willem Middelburg, 1769-1788
Abrahams, Willem (wed.) Middelburg, 1790-1802
1780

p.75
het is waar, geen thee of koffy verzwakte noch de Lichaamen

p.222
op de Bieren genaemt Pharao. Ingelsche, Lubecksche ofte andere wtlandsche ofte inlantsche bieren

pharao-1780

doprgb50-455

Eenige Zeeuwsche Oudheden:
uit echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht
Volume 4 (Google eBoek)
Jacobus Ermerins
1794

p.76
op elken ton bier Pharo geheeten,… waarom den 17 Januarie 1582, reeds een hoofd-schatting werd geordonneerd,...

p144 - p145
Op 10 Maart 1628 werd die van Poortvliet - op ieder ton faro


Pharo -1794-1582doprgb50-455

Nederlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek:
Behelzende Al Het Geen, Door De Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, En De Edele Groot Mog. Heeren Staaten Van Holland, ... (Google eBoek)
Allart,
1791

p.438
De Heeren Staaten van Zeeland hebben, op den 23 September 1637, gearresteerd een Ordonnatie…van Bieren binnen de geünieerde Nederlanden gebrouwen…,te weeten Faro en anderen,...

Faro -1791-1637

doprgb50-455

Eenige zeeuwsche oudheden
Volume 8 (Google eBoek)
Jacobus Ermerins, Hermanus Adrianus Bruining
W. Abrahams,
1794

p.145
dat nog op 31 Augustus 1758 's Lands Staaten voor tien jaaren toestonden, dat mogt geheven worden…

drie schellingen en vier grooten op ieder ton bier, en zeven schellingen vier grooten vls. op ieder ton faro

dat het drinken van bier zedert het misbruik, 't welk van thee en koffy word gemaakt, ongelooflyk is afgenoomen

[31 Augustus 1758 the Nations States allowed to tax ... each barrel of beer ... each barrel of faro]

faro-1758-1794

doprgb50-455

Amsterdamse courant
25 april
1812

C. Jonaer en Comp., in de Brouwery de Leeuw, te Utrecht, maken het geëerd Publiek bekend, dat by hen gebrouwen worden en te bekomen zyn differente soorten van opregte BRABANDSCHE BIEREN, voor welker duurzaamheid dezelve reponderen, als:
beste Faro a 11 gulden de Ton.

poorter-faro-1812

doprgb50-455

Feuille d'affiches, annonces et avis divers de Groningue
Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen
22-09-1812
Nummer: 76
Uitgever: M. van Heyningen Bosch
Plaats van Uitgave: Groningen
1812

Brusselsche Pharo, Amsterdammer Eel, en Groninger Mooi-Bier.

pharo-eel-1812

doprgb50-455

Zierikzeesche Courant
07-01-1814
p. 2/3
1814

Den Brouwer de KANTER verwittigd, dat, vermits den Impost op de Kolen aanmerkelijk is verhoogd geworden, en die op het Bier van Stads wege blijft voorduren, hij zijne Faro en Garste Bieren niet meer verminderen kan

[The Brewer de KANTER states, that, because the tax on Coal is raised considerably, and those on Beer by the City government continues, he can not diminish his Faro and Barley Beers any more]

faro-zierikzeesche-07-01-1814

doprgb50-455

Bataviasche courant
10-07-1824
Uitgever: 's Lands Drukkery
Batavia
1824

Engelsch en Faro bier

faro-1824

doprgb50-455

Almanak voor het jaer 1826
De snaaksche zanger,
of verzameling van aengename liedekens.
Amsterdams,
By de voornaamste Almanak verkoopers.
1825

p.11 - 12
NIEUW LIEDEKEN.
Baes wilt van het beste schinken
Faro, Lambiek, zes stuyvers Bier,
Dat wy te zaemen drinken,

Almanak voor het jaer 1826-11

Almanak voor het jaer 1826-12

Almanak voor het jaer 1826-13

Almanak voor het jaer 1826-14

Almanak voor het jaer 1826-15

doprgb50-455

REPONCE sur la Question proposée sous le nr. 81
par La Société de Physique Experimentale
de Rotterdam.
Jean Baptiste Vrancken
1829

p.207
D’aprés cette méthode on n’obtient que deux sortes de biere, dont la premiere constitue le Faro, et la seconde le Naar goed.
Mais quand on veut obtenir du Lambic, alors il faut faire la premiere infusion avec moins d’eau, la seconde avec plus d’eau, pour obtenir 40 tonneaux de Lambic, et 30 de Naar goed.
Om mêle ces bieres en diférents rapports, pout obtenir des bieres a diférents prix.

[Naar deze methode krijgen we twee soorten bier, waarvan de eerste het Faro is, de tweede het Naar goed.
Maar wilt u u Lambiek verkrijgen, dan moet de eerste infusie met minder water worden gedaan, en de tweede met méér water, om 40 tonnen Lambiek te verkrijgen, en 30 Naar goed.
Door het mengen van deze bieren in verschillende verhoudingen, krijgt men bier in verschillende prijsklassen.
f ]

doprgb50-455

The art of brewing
(Google eBoek)
David Booth
Baldwin, and Cradock,
1829

p.45
The strong beer is called PHARO, chiefly when brewed in the winter season; and LAMBIC, when it is brewed in summer.
The Pharo is kept longest. Both seem to be very strong, but the Lambic is the milder-tasted.

pharo-1829

doprgb50-455

Journal für technische und ökonomische Chemie,
Volume 4 (Google eBoek)
Otto Linné Erdmann
1829

p.158
Vom Brüsseler Biere.

Auf diese weise werden nur zwei Biere bereitet, wovon das erste 'Faro', das andre Naergoet' heisst. Durch vermischung dieser Beiden entstehen manchener Sorten von Bier.

faro-1829


p.155 - 173
Ueber die belgischen Biere.

(Download in PDF)

doprgb50-455

Rotterdamsche courant
30-01-1830
Nummer: 13
Uitgever: Benjamin Arrenberg
Rotterdam
1830

LAMBIEK en FARO, op Fust naar verkiezing

lambiek-faro-1830

doprgb50-455

Vollständige Braukunde
oder wissenschaftlich-praktische Darstellung der Bierbrauerei in ihrem ganzen Umfange und nach den neuesten Verbesserungen
mit Angabe der Verfahrungsarten aller Länder, und besonderer Rüksicht auf die bairischen, belgischen und englischen Biere
nebst Beschreibung der Einrichtung der Brauhäuser, der Braugeräthe und Werkzeuge (Google eBoek)
Johann C. Leuchs
Leuchs,
1831

p.349
Verdünnt man die erste Würze (zu Sechs-Sous-Bier) mit etlichen 10 Hectolitern der zweiten, so erhält man das sogenannte Lambik; mischt man die ganze erste und zweite Würze zusammen, so erhält man das Faro.

Das Lambik ist das braunste und stärkste Bier, nach dem von Sechs-Sous, das wenig gemacht wird. Es gärt länger als das Faro und Märzbier, hat mehr Hopfen und ist so haltbar, als die besten Südweine.
Das Faro ist erwas weniger braun, weniger bitter, wird gewöhnlich 2-3 Monate aufbewahrt uns meist etwas moussierend verkauft. Es verträgt lange Seereisen.

p.353
Faro wird durch Vermischung des starken Biers mit dem schwachen, oft auch unmittelbar bereitet. Manche Brauer nehmen auf 40 Fässer 4 Hectoliter Weizen, 6 Hectol. Buchweizen und 8 Hactol. Malz. Eingemaischt wird mit heisem Wasser, und wenn die erste Würze abgelassen ist, reicht ein einziger Aufguss hin. Beide werden vermischt und 4 St. im halbgeschlossenen Kessel gekocht.


faro-lambik-1831


p.343 - 372

Belgische Biere und belgische Brauart.

(Download in pdf)

doprgb50-455

1832

faro-wildeman-1832

doprgb50-455

Almanach der provincie West-Vlaenderen
(Google eBoek)
J. Bogaert,
1833

pXXXV
Bier van weelde of zinnelykheyd, zoo als faro, lambic, pieterman, caverse, diester

faro-lambic-1832doprgb50-455

Leeuwarder courant
15-07-1836
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1836

Bierbrouwerij de Kroon op het Vliet.
Faro van 1 en 2 jaar oud

faro-lambiek-1836

doprgb50-455

Groninger courant
14-04-1837
Nummer: 30
Uitgever: M. van Bolhuis, Wed. van A.S. Hoitsema
Groningen
1837

various-beer-1837b

doprgb50-455

Dictionnaire universel théorique et practique du commerce et de la navigation
(Google eBoek)
Guillaumin (Gilbert-Urbain, M.)
Guillaumin et Cie,
1839

p.239 BIERE
2) les bieres du Nord (biere de Louvain, biere rouge d'Amsterdam en de Rotterdam, faro et lambic, biere de Lille)

doprgb50-455

Surinaamsche courant
19-06-1839
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1839

FARO BIER in heele en halve vaten

faro-1839

doprgb50-455

De l'Industrie en Belgique
causes de décadence et de prospérité : sa situation actuelle
Volume 2 (Google eBoek)
Natalis Briavoinne
Wahlen,
1839

p.502
Le lambic et le faro, qui appartiennent á la catégorie des bieres jaunes

lambic-et-le-faro-1839

doprgb50-455

Leeuwarder courant
28-06-1839
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1839

HARLINGER KERMIS.
best FARO en PRINCESSE BIER.

princesse-faro-1839

doprgb50-455

De volks-bode:
een tijdschrift tot nut van 't algemeen, Volume 3
(Google eBoek)
Nijhoff,
1841

p.170
zelfs heeft de Settensche brouwer Faro-bier gebrouwen

faro-1841


doprgb50-455

Leeuwarder courant
08-07-1842
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1842

FARO, LAMBIEK

faro-1842b

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
19-12-1842
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1842

Rijn Färo Bier.
Bierbrouwerij het Paard.

faro-1842

doprgb50-455

Gedichten van Simon van Beaumont:
met eene Inleiding en Aanteekeningen (Google eBoek)
Simon van Beaumont, Jan Tideman
Kemink & Zoon,
1843

Simon van Beaumont (1574 - 1654) In 1574 geboren uit Herbert van Beaumont en Cornelia van Slingeland. Nadat hij de Latijnse school had afgelopen, liet hij zich op 27 September 1588, dus op zijn veertiende jaar, en nogmaals op 28 September 1592, te Leiden als student in de rechten inschrijven.
bron: DBNL De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

p.50
Jaeps nicht was kranck, een oude rijcke vrouw:
Hij scheen bedroeft, en maekte grooten rouw,
En dee beloft, mocht sy noch blijven leven,
Hy soud de buyrt twee tonnen Pharo geven.
De coorts hout op, sijn nicht begint te stercken.
Nu vreest Jaep noch haer goet soo niet te erven,
En loost de buyrt, comt maer sijn nicht te sterven,
Een half last Biers, en daer toe een vet vercken.

p.97
Dan den buyck wel vol geladen, stilt de hongerighe ziel.
Engels bier, of dubble faro vochticht haer de drooge borst,
Maer sy slist met srisse roomers eerst te degen haren dorst.
Dit gedaen, gaet sy haer stellen om te letten op de baet,
Niet een schotel op de taeffel, die sy ongheplondert laet.

doprgb50-455

Nederlandsch handelsmagazijn, of Algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid:
bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang ... (Google eBoek)
Diederichs,
1843

p.31
Alembic... In Belgie noemt men alembic, het dubbel overgehaalde faro-bier

alembic-faro-1843

* noot.
'In Gemert noemde men het bier van de tonnen overhevelen in okshoofden overhalen.'

bier-overhalen-1979

doprgb50-455

Overijsselsche courant
20-06-1843
M. Tyl en Zoon H. Tyl
Zwolle
1843

BIER BROUWERIJ HET PAARD.
RIJN FÄRO BIER

faro-bier-1843

doprgb50-455

Leeuwarder courant
23-06-1843
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1843

Bierbrouwerij het Paard.
Rijn Faro Bier,

faro-arnhem-1843

doprgb50-455

Belgium as she is
(Google eBoek)
Henry Robert ADDISON
C. Muquardt,
1843

p.214
Faro is I think the most popular beverage
Lambicq, Peterman and Uytzet are the favorite brown beers

lambicq-1843

doprgb50-455

Het streven der stof naar harmonie:
eene voorlezing (Google eBoek)
Gerrit Jan Mulder
H.A. Kramers,
1844

p.46
Leuvensch, Porter, Ale, Faro, Lambicq

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
24-02-1845
Nummer: 4142
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1845

Inlandsche Lambick en Faro Prinsessen

poorter-faro-1845

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
05-05-1846
Nummer: 4510
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1846

various-beer-1846

doprgb50-455

Den denderbode
07-03-1847
p. 3/4
1847

is beslist den faro te verkoopen: 26 centimen den liter

faro-denderbode-07-03-1847

doprgb50-455

Arnhemsche courant
03-04-1849
Nummer: 65
Uitgever: C.A. Thieme
Arnhem
1849

BIERBROUWERIJ, het WITTE PAARD
fabrijkaat van Beijersch- en Faro-bier

faro-arnhem-1849

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
26/11/1850
p. 2/2
1850

novembers-brouwsel
FARO-BIER

faro-1850

doprgb50-455

Bradshaw's continental railway,
steam navigation & conveyance guide.
No. 74 (Google eBoek)
George Bradshaw
1853

Une bouteille de Faro ou de Diest... 0 30

faro-bradshaw-1853

faro-lambic-1853

doprgb50-455

Bradshaw's illustrated hand-book for travellers in Belgium, on the Rhine, and through portions of Rhenish Prussia
(Google eBoek)
George Bradshaw
1853

p.XIX
prices of refreshments
Faro, lambic, Biere de Baviere, Biere brune

faro-lambic-b1853

doprgb50-455

De Curaçaosche courant
28-10-1854
Jaargang, nummer: 42, 43
Uitgever: William Lee
Willemstad
1854

Faro Bier in manden van heele en halve kruiken

faro-curacao-1854

doprgb50-455

Handbuch für Bierbrauer
P. Müller
Braunschweig,
Friedrich Vieweg,
1854

p.297
Die belgische Bierbrauerei

Die berümtesten belgischen Biere, welche selbst in das Ausland versendet werden, sind das Faro, von dem man sagt, dass er nur in Brüssel und in einer Umgebung von zwei stunden um diese Stadt gebraut werden könne

doprgb50-455

Potamo-chorographie of naauwkeurige navorschingen over de Schelde, en eenige merkwaardigheden, die omtrent en door deze rivier veroorzaakt, hebben plaats gehad : met een beknopt historisch verhaal van Zeeland, van het verdronken Zuid-Beveland mitsgaders van alle plaatsen der Zeeuwsche eilanden, benevens eene mededeeling van de abdijen, kloosters, kerken, enz. die daar in vorigen tijd bestaan hebben, Volume 2 (Google eBoek)
Joannes Baptista Krüger
Kleymans,
1854

(1580)

p.269
(Poortvliet…) Tholen, Vossemeer en Schakerloo
Dat deze plaats in 1580 zeer volkrijk moet geweest zijn,…
op elke ton bier, Pharo geheeten, bestond toen het geheele inkomen der Parochie;...

'That in this place in 1580 many people must have lived, is shown by,...
'the complete income of the parish was based on tax upon every barrel of beer, called Pharo'

Pharo -1854-1580


doprgb50-455

De Noord-Brabanter
Datum, editie: 08-12-1855
Jaargang, nummer: 27, 145
Uitgever: D.A.A. de Rooy
's-Hertogenbosch
1855

Advertentie
Hotel het Oud Keizers-Hof
Faro, Lambiek

faro-lambiek-1855

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
04-05-1855
Nummer: 7300
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1855

various-beer-1855

doprgb50-455

Den denderbode
23-09-1855
p. 2/4
1855

de verhooging van den prys van het bier te Brussel, veel gemor onder het volk heeft doen onstaen. Verscheydene herbergiers hebben, van voorleden zaterdag af, 14 cents, 28 centiemen, voor eenen liter faro geëyscht.

faro-denderbode-23-09-1855

doprgb50-455

Scheikundige verhandelingen en onderzoekingen
Deel 1 (Google eBoek)
Gerrit Jan Mulder
1857

p.259
Bij de bereiding van sommige bieren, b.v. de Belgische faro en lambiek, laat men, zoo reeds vermeld is, het afgekoelde brouwsel onmiddelijk in de vaten

p.280
De zelf-gisting die men de faro en lambiek in België doet ondergaan - eene wijze, die niet alleen voor die bieren, maar op vele andere plaatsen in gebruik is

p.313
LACAMBRE 2) heeft de volgende opgave gedaan van bieren, die hij meest zelf heeft onderzocht;

faro-lambiek-1857

doprgb50-455

Nieuwe Rotterdamsche courant
30-05-1857
Uitgever: H. Nijgh
Rotterdam
1857

BIERSTEKERIJ, van AMSTERDAMSE BIEREN,
uit Brouwerij DE HAAN, aldaar;
FARO

de-haan-1857b

doprgb50-455

Goessche Courant
06-05-1858
p. 2/2
1858

HALVE FARAO

farao-gco-1858

doprgb50-455

Nieuwe Rotterdamsche courant
23-01-1859
Nummer: 23
Uitgever: H. Nijgh
Rotterdam
1859

BIERSTEKERIJ NEÊRLANDSCH NIJVERHEID.
Faro, Lambiek

faro-lambiek-1859

doprgb50-455

Les merveilles de l'industrie
ou Description des principales industries modernes
Volume 4 (Google eBoek)
Louis Figuier
Furne, Jouvet et Cie.,
1860

p.358
la préparation de certaines bières, la faro, le lambik, etc.
et imprime son goût et ses qualités particulieres aux bières de la Belgique et de la Hollande.

(en brengt de smaak en het typische kararkter over op de bieren uit België en Nederland.)

fermentation-faro-lambik-1860

doprgb50-455

Zierikzeesche Nieuwsbode
28 juni 1862
pagina 2  (2/2)
1862

p.2
Bieren uit de Brouwerij 'DE HAAN'

Dubbel Princesse-bier
Princesse-bier
Hollandsche Ale
Faro
Nieuw-Licht
Maastrichts

de-haan-1862

doprgb50-455

Goessche Courant
27/08/1863
p. 4/4
1863

MAASTRICHTS- en Inlandsch FARO-BIER.
BRUSSELSCHE FARO en LAMBIC.

faro-1863

doprgb50-455

Handboek der fabriekscheikunde
Johann Rudolph Wagner
Volume 2
1865

p.314 - 337
25 hectoliter gerstemout en even zooveel tarwe leveren 75-80 vaten bier van tweeërlei graad van sterkte. Het sterkere bier heet Faro, het zwakkere Naergoet. Door vermenging van deze beide bieren ontstaan verschillende biersoorten. Zoo verkrijgt men door vermenging van 1 dl. Faro met 6 dl. Naergoet het Braspenning.
Wil men Lambiek hebben, zoo wordt het eerste aftreksel met minder en het tweede met meer water bereid, zoodat men van 50 hectoliter mout en 50 hectoliter tarwe, 40 vaten Lambiek en 30 vaten Naergoet verkrijgt.

Deze zoogenaamde zelfgisting van de Belgische bieren is werkelijk eene vertraagde gisting, die aan den gang gebragt wordt óf door gistsporen, in de lucht van het gistvertrek voorhanden, óf door geringe hoeveelheden gistcellen, die door de vochtige houtlagen van de gistkuipen teruggehouden waren.

pharao faro naergoet 1865

doprgb50-455

Goessche Courant
16 maart
1865

p.4
Amsterdamsche Bieren, als
NIEUWLIGT, DUBBELE PRINCESSE, INLANDSCHE FARO

faro-1865

doprgb50-455

Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw
(Google eBoek)
Gilles Dionysius Jacobus Schotel, Charles Rochussen, David Van der Kellen
A. G. Kruseman,
1867

p.330
In 1471 was het laatste zelfs in Engeland geroemd

delftsch-luybs of lubeksch, delftsch-engels, delftsch-pharao en israel

pharao-1867

doprgb50-455

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
10-07-1867
Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl
Zwolle
1867

Faro
Brouwerij HET SCHAAP te Zwolle.

het-schaap-zwolle-1867

doprgb50-455

De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd:
Door Mr. Jak. van Lennep en J. Ter Gouw.
Jak. van Lennep
Gebroeders Kraay,
1868

p.59

pharao 1868

doprgb50-455

Algemeen Vlaamsch idioticon:
uitgegeven, op last van het Taal- en letterlievend genootschap, Met tijd en vlijt, en bewerkt (Google eBoek)
Lodewijk Willem Schuermans, Pierre Du Bois (1827-), J. Lambrechts, Jan Baptist David (1801-1866), Taal- en letterlievend genootschap "Met tijd en vlijt."
Gebroeders Vanlinthout,
1870

p.474
PHARO, of beter: faro, m., Brusselsch bier. Het w. komt van de Spanjaards die dit bier vergeleken aan den wijn die te Faro, in Spanje, gewonnen wordt.

doprgb50-455

De Tijd
18-04-1870
Nummer: 6951
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1870

Faro, Lambiek

faro-lambiek-1870

doprgb50-455

De navorscher
Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis
Volume 20 (Google eBoek)
1870

p.82
1601

p.83
1621
een half vat pharo

'on sunday february 13 some persons of rhetoric, as always opened city hall, brought in half a barrel of Pharo, put out the flag, yes making city hall into a pub'

'after emptying the barrel they probably will have left'

pharo-1621

doprgb50-455

De Navorscher. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig
Volume 24
Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, Heemkunde en Geschiedenis
1874

p.572
Te Brussel brouwt men nog Pharao of Faro, even als vroeger te Lübeck en te Dordrecht; en tevens Lambiek.

doprgb50-455

Die Bierbrauereu und die Malzextract
Hermann Rüdinger
U. Hartleben,
1876

p.202
Die nach dem belgischen Verfahren hergestellten Biere, unter denen die Brüsseler Biere, namentlich das dunkel gefärbte Extract reicht, Pharao-Bier, die biere de Mars und Lambick-Bier

doprgb50-455

Nieuwe Gorinchemsche Courant
22-05-1881
p. 3/4
1881

Faro bier

faro-1881

doprgb50-455

Het nieuws van den dag
29-06-1883
Nummer: 4096
Uitgever: Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1883

Faro

faro-1883

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
28-08-1885
Nummer: 17494
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1885

'de Kraan' en 'de drie Snoeken'
Faro-Bier

faro-1885

doprgb50-455

Rotterdamsch nieuwsblad
07-03-1887
Jaargang, nummer: 9, 2752
Uitgever: A.W. Sijthoff
Rotterdam
1887

'de Kraan' en 'de drie Snoeken'
Faro-bier

faro-1887

doprgb50-455

Nieuwe Gorinchemsche Courant
15-05-1887
p. 4/6
1887

Faro

faro-gorkum-1887

doprgb50-455

Nieuwe Gorinchemsche Courant
25-03-1888
p. 2/4
1888

Gorkum's Faro

faro-1888

doprgb50-455

Nieuwe Gorinchemsche Courant
25-11-1888
p. 3/4
1888

DE HAAN & SLEUTELS
TE AMSTERDAM

Faro

valk-haan-1888

doprgb50-455

Rekening van de gilden van Dordrecht (1483-1600)
1894

P. xxi
Zie verder o. a. de rekeningen van het Kuipersgild 1529 en 1533, van het Appelkoopersgild 1551 en 1566 en van het Wolweversgild 1588 (tegen 1 ton faro bier).


doprgb50-455

Archief: Vroegere en latere mededeelingen voormalijk in betrekking tot Zeeland,
Volumes 7-8
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg, Netherlands)
1894

p.43
1613 Werd £ 1572 ontvangen wegens verkoop van erf-
renten. In 1610 werd £ 667 : 18 ontvangen wegens verkochte
rentebrieven «sprekende op diversche huijssen ende erffven ,"
en in 1619, tengevolge der verkooping op 20 December, eene
som van £ 662 : 17 : 3, wegens zoodanige brieven «spreken-
de op diverse erven."
Ten gevolge der aflossing van erfpachten werden ontvangen:

p.44
de voors stad binnen de limieten van dien, te weten op yder
tonne pharo, Ingels, Lubs, Bremers ende Hamborger bieren,
acht schellin acht groon ende van de tonne heerenbieren thien
schellin acht groon

doprgb50-455

Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van...
C. J. Mollenberg, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, W. R. H. Wakker, Alexander Frederik Oscar van Sasse van Ysselt
C.N. Teulings,
1897

Blijkens het Eerste ordonnantie-boek der stede Geertruidenbergh over de jaren 1593 — 1625, waren de voornaamste bieren, die hier toen ter tijde gebrouwen werden, Israel-bier en enkele en dubbele Faro.

'According to the decree-book of the city of Geertruidenbergh of the years 1593 - 1625, the main beer, being brewed in those times were, Israel-beer and single and double Faro.'

doprgb50-455

Rijks geschiedkundige publicatiën
Groote serie
1929

(1575)

p.388
N0. 625 Ordonnantie betreffende de bos van het bierdragersgilde 1).
1575 Maart 17.
Keurboek C f. 177v.
Gedrukt: Noordkerk p. 1196. No. 626.
Kern, bevattende een prijszetting van het bier benevens maatregelen tegen ontduiking van den bieraccijns 2 .
1575 April 25.
Keurboek Gf. 115.
Alsoe de bieren, hyer ter stede ende elders binnen desen landen gebrouwen,
tot een excessive pryse vercocht ende uuytgesleten werden, deurdyen dattet
mout ende greynen onlanxs geleden zeer dyer ende qualicken te becommen zijn
geweest, dewelcke tezer tijt wederomme deur de gratie Godts tot minder pryse
gedaelt zijn, soe is 't, dat M. H. van den Gerechte, begerende, voor zoevele in hen
es, te voorsien ende regule
te stellen op den pryse van denzelffden byeren, hebben voor денег tijt
ende tot daerinne anders versyen zall worden gestatueert, geordonneert
ende gewillekeurt, statueren, ordonneren ende willekeuren by desen tgundt
hyernaer volcht: 1.

... die hyer ter stede ende elders binnen desen landen gebrouwen zijn
ende noch gebrouwen zullen worden, tzy israel, pharao ofte hoe die
anders zouden mogen genoompt werden, пае Meye-avondt
eerstcomende binnen deser stede ende  die vryheyt van dien dyerder en zall
mogen copen noch vercopen dan de tonne voor vyer guldenen ende dat dezelve
bieren nyet hooger ofte dyerder getapt ofte uuytgesleten zullen mogen worden
dan 't mengelen voor een stuyver.
2. Item, dat de penselaer nyet hooger gecost ende vercocht zall werden
dan tot 42 stuyvers de ton ende 't mengelen van dyen nyet dyerder dan een
halfven braspenninck.

doprgb50-455

Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken)
26-07-1961
p. 4/8
1961

Over bier - bierbrouwen en bierdrinken
Een stuk Gorcumse bierhistorie

Download full article in PDF

gorcumse-bierhistorie-det-1961

doprgb50-455

Oud Gorcum Varia-44 Een Gorinchemse bierbrouwerij te Heukelum 1839-1840
Maanen, R.H.C van
1999
De zwagers J.A. Eijckmans en W.F. van Renesse richtten in 1823 een brouwerij aan de Nieuwstad op. In 1842 was deze brouwerij, bekend als De Kraan, de grootste binnen de stad. Busch schreef in zijn boek over de Gorinchemse bedrijfsgeschiedenis dat beide firmanten door achtereenvolgens de aankoop van de brouwerijen Het Witte Cruys in 1851 en De Drie Snoeken in 1856 hun belangen uitbreidden en gedurende enige tijd de enige bierproducenten in de stad waren.

De Kraan & de drie Snoeken 1823-1935
Gorumsche Faro

Faro-Gorinchem

doprgb50-455

De Telegraaf
28-07-1933
Uitgever: Dagblad De Telegraaf
Amsterdam
1933

Dordrecht
Mom, Kuit, Pharao, Israel, Moeselaar

Al deze soorten bier zijn uit het gebruik geraakt, alleen de 'pharao' wordt thans nog door 'De Sleutel' onder den naam 'Faro' in den handel gebracht.

mom-dordrecht-tel-1933

doprgb50-455

De Sumatra post
28-08-1933
Uitgever: J. Hallermann
Medan
1933

Dordrecht
Mom, Kuit, Pharao, Israel, Moeselaar

Al deze soorten bier zijn uit het gebruik geraakt, alleen de 'pharao' wordt thans nog door 'De Sleutel' onder den naam 'Faro' in den handel gebracht.

mom-dordrecht-1933

doprgb50-455

Brouwerij De Sleutel Dordrecht 1433-1968
Faro
Faro-de-sleutel-dordrecht

doprgb50-455

Geschiedenis van de dorst
Raymond van Uytven
Davidfonds/Leuven,
2007

p.178
In 1781 beweerde de Brusselaar Van Assche...
op dat ogenblik het beste bier te Brussel, de zogenaamde pharao

doprgb50-455

Goede luiden en gemene onderzaten
Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw
Bert Koene
Uitgeverij Verloren
2010

p.207

'In de zeventiende eeuw dronk men in Assendelft vooral Delfts bier, meestal 'Pharao'

'Tappers betrokken hun bier niet rechtstreeks van een brouwerij, maar van een zogenoemde biersteker'pharo-2010

doprgb50-455