Hamburgs Hamburger Hamborgher bier

Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland vóór 1544
Deel I: 1276 - 1433
Bewerkt door W. Prevenier en J.G. Smit
1987

1351 - 1352

16 dec. — Willem (V), hertog van Beieren, graaf van Holland, verbiedt in de baljuwschappen van Kennemerland, West-Friesland, Amstelland, Waterland en Zeevang (uitgezonderd de stad Amsterdam), de verkoop en het gebruik van buitenlands bier, uitgezonderd Ommelands en Hamburgs bier.

doprgb50-455

De gilden van Utrecht tot 1528
Verzameling van rechtsbronnen
uitgegeven door Mrs. J.C. Overvoorde en J.G.Ch. Joosting.
Tweede deel
's Gravenhage,
Martinus Nijhoff
1896

1397

p.85
VI. Vleeschhouwers-gilde en Brouwers-gilde.
p.105 -
b. Brouwers.

p.106
1397, Augustus 17 (Verbod van fraude.)
1. Wie koeyt tappede voer Hamborger bier, die verboerde V ?, also dicke alst yemand dede.
2. Ende wie koeyt tapt, die en zel gheen Hamborgher tappen, bi denzelven koer voerscreven.

[1397, August 17 (Prohibition of fraud.)
1. He who sells koyt instead of Hamburg beer, will be sanctioned …
2. And who sells koyt, shall not sell Hamburg beer]

koeyt-hoppen-p104-105

koeyt-p106-107-1397

doprgb50-455

Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland vóór 1544
Deel I: 1276 - 1433
Bewerkt door W. Prevenier en J.G. Smit
1987

1419
[913. 1419 M E I 31]
e Jan (IV), [hertog van Brabant, graaf van Henegouwen en Holland], maakt bekend hoe da zornige van onsen getruwen steden die hem generen mit brouwerien voir ons ende voir onsen rade gecomen sijn en geklaagd hebben over de invoer van buitenlands bier, wat zeer ten nadele van hun handel is. De hertog bepaalt nu na overleg met zijn raad en steden dat er een accijns van een gouden Hollands schild op ieder vat bier dat ingevoerd wordt geheven zal worden, uitgezonderd Hamburgs en Oosters bier. Hij beveelt zijn ambtsdragers bekend te maken.
Afschr. (aug. 1419): A.R.A., A.G.H. nr. 208/LRK nr. 311, f.14-14v. — Regest: Poelman 1,1 nr. 953.

doprgb50-455

Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
Leiden
1517

p.426r
ghelressen op twater sijnde, quam een crayer gezeylen van oesten mit hamborger bier ende anders geladen, denwelken si namen; mer si een warender niet lange heer of. Die waterlanders siende ende bekenden an de scepen ende zeylen dat die vianden op twater waren, sloegen in allen steden ende dorpen hair clocken, ende liepen al in de wapen te scepe ende te lande; ende also op de tijt scepen van orlogen opter zee laghen, dair cappitein of was Peter van Lewerden mit zijn broeder, so vielen de Waterlanders bi dese orloechsscepen ende quamen de Gelressen an boorde, ende dair bestont een grote strijt tusschen hem allen, sodatter veel verslagen ende verdrenct worden

haborger-bier-1517

doprgb50-455

Neuw Kreuterbuch
Jacobus Theodorus
Iacobum Theodorum Tabernaemontanum
Basseus,
Franckfurt am Maijn,
1588

p.788
Das Hamburger Bier wirdt gemeinlich auss dem Weijzen gemachet und wirdt andern Weijzenbieren vorgezogen, die in Deutschland gemacht werden, es hat ein guten anmütigen Geschmack, ist starck und kräfftig von dem Weijzenmalz,

Neuw Kreuterbuch 1588 p788

doprgb50-455

Resolutien van Holland
(Google eBoek)
1596

p.217
Hamborger Bieren, soo wel die over Zee koomen, als die voor sulke hier te Lande gebrouwen worden

hamborger-1596

doprgb50-455

Placcaet Resolutie, Generale Ordonnantie, mitsgaders Ordre van Verpachtinge ende Procederen van Stadt Groningen ende Ommelanden
(Google eBoek)
Huysman,
1661

p.73 74
Van een Oosters Vat Jopen-biers
Van d' Engelsche, Lubeecsche, Bremer ende Hamburger bieren van de Tonne, item van een halff Vat Momme

various-beer-1661-p73

doprgb50-455

Carpologia physica posthuma opusculum
(Google eBoek)
Johann Sperling, Georg Caspar Kirchmaier
1661

p.186
Dansiger Bier, das man auch Joppen-Bier nennet
Das Hamburger Bier wird gemeiniglichaus dem Weizen gemacht
ist starct und kräfftig von den Weizzen-Malz

hamburger-1661

doprgb50-455

Historische Beschryving der Stadt Amsterdam
(Google eBoek)
O. (D., = Olfert Dapper.)
Jacob van Meurs
1663

p.152
Hamburger of vreemde bieren
voor elke brouwte (dertigh tonnen voor een brouwte gerekent)

hamburg-1556-1663

doprgb50-455

Historie of Verhael van saken van staet en oorlogh, in, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden
(Google eBoek)
Lieuwe van Aitzema
I. Veely
1664

p.556
Jopen Bier, Half Jopen Bier, Sersster Bier, Bronswyckse Mon, Alderhande soorten van ander Mon, Lubs Bier, Wismar Bier, Hamborger Bier

various-beer-1664-p556

doprgb50-455

Batavia Illustrata, Ofte Verhandelinge vanden Oorspronk, Voortgank, Zeden, Eere, Staat en Godtsdienst van Oud Batavien, Mitsgarders Van den Adel en Regeringe van Hollandt
Volume 1 (Google eBoek)
Simon van Leeuwen, Wouter ¬van Gouthoeven
Tongerloo en Dolly
1685

p.367
Serfster en Hamburger Bier
Bronswykse Mout, den Bronswyker Mom, en het Bremer Bier

hamburg-b-b-1685

doprgb50-455

De Pilaren Ende Peerlen Van Groningen: Tractaet, betoonende waer op de Welvaert van in die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert, Volume 1 (Google eBoek)
Bernhard Alting
Van Velsen,
1710

p.185 - 186
Ende voor den jare 1272. en quamen egene of weynige vreemde bieren in de Vrieslanden; want om die

die tijdt eerst de Bremers, tot haer groot profijt, voor die Stadt, ende voor particlieren, haer bier naer herwaerts, ende naer elders hebben begint te vervoeren: dat welcke daer na de Hamborgers, ende eenige andere Steden, geseyt worden, die sig te voren des brouwers niet verstonden, gevolgt te hebben.

bremen-1272-1710

doprgb50-455

Das deutsche Reichs-Archiv, in welchem zu finden desselben Grund-Gesetze und Ordnungen
(Google eBoek)
Joannes Christianus Lünig
Lanckischen
1714

p.956
Privilegium vor die Stadt Hamburg, die Niederlags- und Stapel-Gerechttigkeit betreffend, de Anno 1482

hamburg-stapelrecht-1482

doprgb50-455

Volledige Chronyk Van Oostfrieslant:
Behelsende niet alleenlik de Historie van Oostfriesland, maer ook van alle Nabuirige Volkeren ten Oosten en ten Westen, besonder de allerseldsaemste Geschiedenissen van het oude en hedendaegsse Friesland, zoo ten tyde des Heidendoms, als zedert het is gekristent geworden, geschreven
(Google eBoek)
Eggerik Beninga, Eilhard Folkard Harkenroth
Henrich Metbohm, Josua Beek en Hermannus Wolffram
1722

p.404
Hamborger bier
het hedendaagse Groninger Wynhuis 1485, het Hamborger Bier huis genoemt wordt


hamborger-1485


doprgb50-455

Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden
Volume 1 (Google eBoek)
Haak,
1806

p.105
Hamburger Bier voor den Hertog
(Beleg en Verövering van Leyden in 1420)

hamburger-bier-1806

doprgb50-455

Geschiedenis der Heeren en beschrijving der stad van der Goude
meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld
Volume 1 (Google eBoek)
Cornelis Johan Lange van Wijngaarden, Jacobus Nicolaas Scheltema
Gebroeders van Cleef,
1813

p.627
(In het jaar 1378) 2 vaten hoenborgs bier, ghedronken waren en der verteert was

p.670
In het jaar 1363 had jacob die cuper 47 ame wijns verlaten. Het bier kwam van Haarlem, Amersfoort, der Goude en Schoonhoven, ook dronk men veel Hamburger bier, het welk men ook ter Goude nabrouwde

various-beer-1363-1813

doprgb50-455

Geschiedenis der Heeren en beschrijving der stad van der Goude:
meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld, Volumes 2-3 (Google eBoek)
Cornelis Johan Lange van Wijngaarden, Jacobus Nicolaas Scheltema
Gebroeders van Cleef,
1817

p.374
Hamburger, knols, hoppenbieren, kuit of kuiten

hoppenbier-kuit-gouda


p.397
Goudts-Hamburchs 1392
Bijer te brouwen, dat men noemt Goudts-Hamburchs.
..den bier te brouwen op den aart van hoemborch..

hamburchs-1817-1392


doprgb50-455

Geschiedenis van Antwerpen
uitg. door de Rederykkamer de Olyftak
Volume 4 (Google eBoek)
Franz Hendrik Mertens, Karel Lodewijk Torfs
Drukkery van J. P. van Dieren en cie
1818

p.518
N.1.- Verdrag tusschen de stad Antwerpen en de Hanzesteden, om de kooplieden van Brugge terug te doen komen, 4.n Mei 1468 (Zie III.e Deel, bladz. 624).

p.523
hamberger bier keute
Kuyte of klein antwerpsch bier

hamberger-1468-1818

doprgb50-455

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde
Volume 6 (Google eBoek)
1848

p.39
den 13 Maart of den 4 September 1482

p43 44
Hoemborger vate to tappen
Bronchorst 1482

hoemborger-koyte-1482-

doprgb50-455

Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren
Volume 9 (Google eBoek)
J. de Lange,
1852

p.236
het inheemsche (enkel en dubbel hoppe en kuitenbier).

hoppe kuitenbier-1852

doprgb50-455

De oudste stadsrechten van Zwolle
Gualtherus Jacob Dozy
Van de Garde
1867

1341 - 1369 - 1407
Item 190 328 329 330 331 338 339

p.117 - p.168 - 169
hamborgher bier
328. ..wie hamborgher bier tappet binnen onser stat..

hamborgher bier zwolle

doprgb50-455

Die Hamburger Zollbücher von 1399/1400 und "1418".
Der Werkzoll im 14. und frühen 15. Jahrhundert und die Ausfuhr von Hamburger Bier über See im Jahre 1417
Stefke, Gerald. (1983) - In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte Bd. 69 (1983) S. 1-34
1983

Hamburger Zollbücher Stefke 1983

doprgb50-455

Het huis, oud & nieuw
Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst
jrg 10, 1912
Aantal pagina's    476
Koninklijke Bibliotheek: T 14032
Cuypers,
1912

p.172 - p.173
Van het Hamburger bier, dat binnen Zwolle verkocht wordt

hamburger-bier-zwolle-1912

hamburger-bier-zwolle-1912b

doprgb50-455

Die Hanse und ihr Bier
Christine von Blanckenburg
Böhlau,
2001

p.33
die Umstellung auf Weissbier
Spitze der Ausfuhr nach Amsterdam schon 1369, also 5 jahre vor dem chroni-kalisch bezeugten Rezeptwechsel

hamburg-2001

doprgb50-455

Bestuursstructuur en schriftcultuur:
een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw
J.F. Benders
Uitgeverij Verloren, 20 jun.
2005

p.267
Hamburger bier >1380
Hoenburgher byer

Hoenburgher-2005-1380

doprgb50-455

Beer in the Middle Ages and the Renaissance
Richard W. Unger
University of Pennsylvania Press,
2007

p.59
Beer from Bremen was an export good by 1220.
Hamburg beer is mentioned in Gouda in 1357, though it certainly was being sold in Holland well before that date. Emperor Charles IV in 1364 praised what he called the new kind of brewing, the novus modus fermentandi cervisiam

doprgb50-455