Various beer

Korte chronycke van vele gedenckweerdige geschiedenissen
soo in de principaele steden van het hertoghdom van Brabant als in de stadt en provincie van Mechelen
Volume 3 (Google eBoek)
J. Jacobs

Vervolgh der Chronycke van Mechelen
Van den 4. Februarii 1514
(volgens den ouden Stiel)
tot den Jaere 1519.

Item de Bieren die over zee quamen
Yepen bier

various-beer-1514-1519

doprgb50-455

Oude vaderlandsche rechtsbronnen.
Limburgse wijsdommen.
Dorpscostumen en gewoonten,
bevattende voornamelijk Bank- Laat- en Boschrechten.
uitgegeven door Jos. Habets
Rijksarchivaris in Limburg.
's Gravenhage
Martinus Nijhoff
1891

1550

p.29
Costumen van Wittem.
p.32
Van dat banpanhuis.

limburg-p028-029

limburg-p032-033

limburg-p034-035

Gulpen - Wittem - Mechelen

gulpen-wittem-mechelen

doprgb50-455

Resolutioen van den generael middelen, gedaen by Bannerheren, Ridderschappen vnd Steden des Furstenthumbs Gelre vnd Graeffschaps Zutphen
(Google eBoek)
by Berendt Petersz
1578

Van Jopen Bier
Vanden dicken dobbel Bier offte Moll

various-beer-1578

doprgb50-455

Propositie openinghe ende vertoogh
(Google eBoek)
By Cornelis de Rekenare
1583

no pagenumbers
Van de vremde oft uytheemsche bieren
va een oosters Vat Joppenbier

joppenbier-1583

doprgb50-455

Ordonnantie,
Instructie ende Conditien daer op van wegen de Staten van Brabant ende heure ghedeputeerde, men sal verpachten den meesten daer voor biedende oft hoochste mijnende:
(Google eBoek)
Christoffel Plantijn,
1584

Buyten Bieren.
Engelsch bier, Hamborchs, Bremers, Limborchs ende Lubeecks

Binnen Bieren.

various-buiten-binnen-1584

doprgb50-455

Ordonnantie opt stuck vande bieren
bier-accyse, ende t'gene des aengaet, ende daer af dependeert.
op den 13.februarij 1587 (Google eBoek)
by Christoffel Plantijn,
1587

IIX.
inlantsche huyte bieren/ daer onder mede begrijpede Hoegaerts bier

IX.
alderley soorten van bieren

various-hoegaerts-bier-1587

doprgb50-455

Resolutien van Holland
(Google eBoek)
1606

p.1049
en andere Binnenlandsche gebrouwen Bieren, in het fatsoen van Engelsche, Lubeeksche en Hamburger Bieren

various-beer-1604-p1049

doprgb50-455

Nederlandtsche placcaet-boeck: waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere acten ende munimenten, uyt-ghegeven by de EE. Hoog-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlantsche Provintien; sedert dat Philippus II. Koninck van Spagnien eerst verclaert is, vervallen te wesen vande Hoogh-Overigheyt deser landen, in't jaer 1581, tot op den teghenwoordighen jare 1644. In twee deelen vervat ende begrepen worden
Volume 2 (Google eBoek)
Janssen
1644

p.22
Bier, Jopen bier, 't Vat van omtrent twee Amen
Bier, alle uytlandse Bieren, de Tonne
Bier, Binnenlandse Bieren, de Tonne

various-beer-1644-p22

doprgb50-455

Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edel-lieden
zynde gebroeders
den eersten eenen dronckaert
den tweeden eenen hoereerder
ende den derden eenen speelder
(Google eBoek)
Jan Mommaert, Philipp Beroald
Ghedruckt by Jan Mommaert
1658

p.32
Antwerpsche, etc.
Bruynswycker Mom, etc.

various-beer-1658


doprgb50-455

Tol-rolle, en verklaringh van 't Elbingsche verbont
tusschen de kroon Sweeden
en de
Staten der Vereenighde Nederlandtsche Provintien
aengaende de prijsen van den tol van alle koopmanschappen
en waeren passerende de Oost-zee.
Volkomen veraccordeert in 't jaer 1659
(Google eBoek)
gedruckt voor Jan van der Hulst
1660

p.4
Jopen-bier
Half Jopen-bier
Bronswijkse Mom
Alderhande soorten van andre Mom

tol-rolle-1660

doprgb50-455

Placcaet Resolutie, Generale Ordonnantie, mitsgaders Ordre van Verpachtinge ende Procederen van Stadt Groningen ende Ommelanden
(Google eBoek)
Huysman
1661

p.73 - p.74
Van een Oosters Vat Jopen-biers
Van d' Engelsche, Lubeecsche, Bremer ende Hamburger bieren van de Tonne, item van een halff Vat Momme

various-beer-1661-p73

doprgb50-455

Martini Schoockii Liber de cervisia
Martinus Schoock
typis Francisci Bronchorstii, civit. Groning. ordin. typogr.,
1661

Cap. XXVI. De cervisiis Belgicis, nominatim Goudanis, Delphensibus, Rotterodamensibus, Bredanis, & Harlemensibus: Groningenensi Clunia, Noviomagensi Mollia

Hoofdstuk Zes en Twintig
Het Nederlandse bier, genaamd Goudas, Delfts, Rotterdams en Haarlems: Groninger Cluun, Nijmeegse Mol

Martini Schookii Liber De Cervisia titlepage

Various De Cervisia xxvi

doprgb50-455

Historie of Verhael van saken van staet en oorlogh, in, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden
(Google eBoek)
Lieuwe van Aitzema
I. Veely
1664

p.556
Jopen Bier
Half Jopen Bier
Sersster Bier
Bronswycksche Mon
Alderhande soorten van ander Mon

various-beer-1664-p556

doprgb50-455

Lyste omme van nu voorts gheheven ende ghecollecteert te werden op diversche waeren ende coopmanschappen, ten incommen ende uytvarin deser stede, naer uyt-wusen der specificatie hier naer volghende, in guldens, stuyvers ende grooten vlaems: mits-welcken te nieuten ghedaen ende gecasseert worden alle voorgaende lysten, vande incommende ende uytgaende goedinge, alhier te voren ghelicht, ingaende
den vierden decembris M.D.Lxxxiiij
(Google eBoek)
Stad Gent
ghedruckt by Bauduyn Manilius
1664

B.
Bier/Joppenbier
Bieren/alle uytlandsche bieren
Bieren binnen den Lande ghebrauwen

joppenbier-1664

doprgb50-455

Resolutien van Holland
(Google eBoek)
1675

p.8
in't fatsoen van Engelsche, Lubeekische ende Uytheemsche Tonnen geslagen

various-beer-1675

doprgb50-455

De borgelyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven
(Google eBoek)
Stephanus Blankaart
Jan Ten Hoorn,
1683

p.82 - 83
Van het Bier.

p.83
't Gesonste bier is, dat van vier-gulden

Onder dese sterke bieren zijn de bremer bieren het Hoppen oft jopen bier, rostoker mom, dorstse mom, serpser bier

various-beer-1683

doprgb50-455

Der Teutschen Sprache
Stammbaum und Fortwachs
oder
Teutscher Sprachschatz
in vielen Jahren gesamlet von dem Spaten
(Google eBoek)
Caspar von Stieler
in Verlegung Johann Hofmanns
1691

p.145 - 146 - 147
Bier / das die Biern / cerevisia, Zythus

biersoorten-1691

doprgb50-455

PLACAET-BOECK
De Placaten ende Ordonnantien vande Hoogh-Mog: HEEREN Staten Generael der Vereeningde Nederlanden, ende vande Ed: Groot Mog: HEEREN Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, mitsgaders vande Ed: Mog: HEEREN Staten van Zeelandt.
's Gravenhage
Paulus Scheltus Ordinaris Drucker
Anno 1705

p.838
BINNEN-GEBROUWEN BIEREN

Scheepsbieren - Brouwers - Pachters - gezworen Ycker - Kuypers Huysen - Scheeps- en Visschers-bieren - Tappers - Herbergiers - Drooge Gasterye ende Soetelarye - Biersteeckers - Taverniers - Bier-verkoopers - Sluyck-tapperyen - Bierstallen - Huysluyden - Arbeydrs-volck - Schippers - Schuytvoerders - Wagen- of Karreluyden - Voerman - Pachter of Collecteur - Billiet - Bierwerckers - Biersteecker, Factoor of Kooper - Bierbeschoyers, Factoors en Koopluyden - Smokkel-tapperye - Sluyk-tappers (dagelijks geen kanne of kennelijck teecken als Tappers voor de Deuren gehangen hebbende) - Commensael-houders - Kuythaelder - Bierdrager

Groot placaatboek-1705-p848

p.848
UYTHEEMSCHE BIEREN

p.849
Des sal van de Bieren binnen Nimegen, Aernhem, in Zeelandt ende binnen Breda gebrouwen, en in dese Provincie geconsumeert werdende, ten Impost werden betaelt acht stuyvers meerder, als vande Bieren, gebrouwen binnen dese Provincie; en van de Bieren binnen de Stadt Deventer gebrouwen, ende in dese Provincie geconsumeert werdende, eene gulde tien stuyvers meerder, dan van de Bieren in dese Provincie gebrouwen, wert betaeldt.

p.850
soo wel by den Schipper en Inbrenger, als Opdoender van de Bieren
Koopluyden ofte Handelaers in 't gros

sonder daer van eenige te verswijgen, versteecken, ofte gedogen dat sulcks gedaen wordt

midtsgaders de versteecken Bieren, van welcke de voorschrevene Bierbeschoyers sullen gemaekt werden Debiteurs

handsteeck - duymsteeck

Bierbeschoyers en andere, haer met de handelinge van Bier generende

doprgb50-455

Nederlantschen sterre-kycker
ofte Almanach
van het [schrickel]-iaer ...
Promptelijck ghecijffert op den meridiaen van Ghendt
(Google eBoek)
Door Mr. Ian Van Waeregem
Astromomicus
te Ghendt,
by Augustinus Graet,
in den Enghel,
1717

MARTIUS.
Huys brouwers maeckt gereet u mout,
't Wort tijt dat gy het Meerts bier brout
Doet daer by Tarw' en Spelte goet,
Dan voorts die brouwt sijn beste doet.

various-meerts-bier-1717

doprgb50-455

Caput Bonae Spei Hodiernum
das ist: vollständige Beschreibung des africanischen Vorgebürges der Guten Hofnung
worinnen in dreyen Theilen abgehandelt wird, wie es heut zu Tage, nach seiner Situation und Eigenschaft aussiehet.
(Google eBoek)
Peter Kolb
Monath,
1719

p.705
des Serbster Bier, Braunschweigische Mumm, nebst einigen in Holland gebräueten Bieren, als da sind das Haantjes und Schwaantjes Bier. Hieher gehören auch noch das Dänische und Lübecktische Bier, nebst den sehr starcken Englischen Bier, das sie Oel nennen.

haantjes schwaantjes bier -1719

doprgb50-455

Oudheden en gestichten van Delft en Delfland
(Google eBoek)
Hugo Franciscus van Heussen
C. Vermey,
1720

LXV - LXVI
Hier wierden verscheide bieren gebrouwen;

delft-1720a

delft-1720b

doprgb50-455

Nieuwe vermakelijkheden
(Google eBoek)
Johannides van Maeslant
derden Druk
H. Bosch en A. Lobe, Boekverkopers,
1722

p.240
Veelderhande Bieren,

kluyn-1722

doprgb50-455

Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht:
Mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren En Vroedschap Der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten. Verrykt met allerhande Edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden (Google eBoek)
Johan van de Water
Van Poolsum,
1729

p.325, 327,
p.663
Die tappers zullen betalen voor elke tonne Jopen bier 12 gulden
Van de Engelsche, Lubecquer ende Hamburger bieren. 3 gulden
Van de Bremer, Luynenburger, ende alle andere Oostersche bieren 2 guld.10stuyv.

p.666
Overzeesche Bieren, als Engels, Lubecx, Rostocker Mom, Konincxberger, Dantsicker, etc. uytgezondert Bremer ende Jopen-bier

various-beer-1729-p666

doprgb50-455

Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorzegten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en zegecringe
Volume 2 (Google eBoek)
Jan Wagenaar
Tirion
1765

p.493
zal dit het Stigtsch bier geweest zyn (1323)
bier - met naame uit Deventer en Zwolle

stigtsch-bier-1765-1323-

zwolle-1765-14e

doprgb50-455

Geschiedenissen Der Stad Zwolle
Behelsende Een Verhaal Van Haar Eerste Beginselen, Verheffinge Tot Een Stad, En De Merkwaardigste Gebeurtenissen Aldaar Van Ouds Her, Tot By Na Dese Tyden Toe, Voorgevallen.
Volume 2, Nummer 1 (Google eBoek)
Burchard Joan van Hattum
Clement en Van Santen
1768

p.16
van Zwolle, Bier, Saat en Brandhout, waar in haar waaren voornamentlyk bestonden (1469)

zwolle-1768-1469

doprgb50-455

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden
Volume 18 (Google eBoek)
Isaak Tirion
1790

p.445
't jopen bier, te Zwolle gebrouwen wordende, het onderwerp is, en waar men de uitdrukking aantreft van Zwolsche Heeren bieren. (17. Jul. 1605)

jopen-zwolle-1605-p445

doprgb50-455

Nederlandsch placaat-en rechtskundig woordenboek
(Google eBoek)
1791

p.438
De Heeren Staaten van Zeeland hebben op den 23 September 1637, gearresteerd een Ordonnantie
Faro
Jopen-Bier
inlandsche gebrouwen Bieren, in fatsoen van Engelsche, Lubeksche en Hamburgsche tonnen geslagen

various-beer-1637-1791

doprgb50-455

Een blik op Holland
of Schildery van dat koningryk in 1806
Volume 1 (Google eBoek)
Jean Baptiste Louis Brayer de Beauregard, Dominique Joseph Garat
J.S. van Esveldt-Holtrop
1807

p.44
wintergarst, maar insgelijks van tarw en haver.
dik-bier, het zwaar, dubbeld bier; dun-bier het kleen-bier, en kermis-bier
bottel-bier

various-beer-1807


doprgb50-455

Nieuwste reize door Engeland, Schotland en Ierland
voornamentlijk ondernomen tot onderzoek naar de producten, fabrieken en koophandel dier gewesten
(Google eBoek)
Philipp Andreas Nemnich
E. Maaskamp
1809

In het jaar 1799 doorreisde ik eenige der voornaamste Fabrieksplaatzen in Engeland...

p.98
Bier, Amber Ale, Burton Ale, Windsor Ale, Queen's Ale, Taunton Ale, Welsh Ale

p.99 - 100
eenige prepareren Ale, die men naar Oost en West Indiën verzenden kan; zij zuiveren die, manentlijk, tweemaal met frische mout, en koken ze tweemaal af; hier op doen zij, wanneer ze bereids ingescheept zal worden, op ieder vijf pijpen, twee versche eijeren onöpengeslagen: deze blijven daar in, en de schalen lossen zich in den tijd van veertien dagen op, zoo dat de eijeren als windëijeren er uitzien, waar na het wit verdwijnt, en de doiren onverteerd blijven.

Porter, Harwood, witte porter, Old Hock,
Dubbeld porter Brown Stout,

p.102
Danziger dubbelbier, in het Engelsch Sprucebier of Blackbier genoemd

Danziger-1809

doprgb50-455

Reis door Holland, in den jaren 1807-1812
(Google eBoek)
E. Maaskamp,
1812

p.219
In vorige tijden plegde de Zondag-avond aan de herbergs-vrolijkheid te worden toegewijd, onder het rijkelijk drinken van dik Deventer Bier, in den winter heetgemaakt en met suiker en notenmuskaat toebereid

doprgb50-455

Geschiedenis der Heeren en beschrijving der stad van der Goude
meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld
Volume 1 (Google eBoek)
Cornelis Johan Lange van Wijngaarden, Jacobus Nicolaas Scheltema
Gebroeders van Cleef
1813

p.670
In het jaar 1363 had jacob die cuper 47 ame wijns verlaten. Het bier kwam van Haarlem, Amersfoort, der Goude en Schoonhoven, ook dronk men veel Hamburger bier, het welk men ook ter Goude nabrouwde.

various-beer-1363-1813

doprgb50-455

Geschiedenis der heeren en Beschrijving der stad van der Goude.
Meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld door
Cornelis J. de Lange van Wijngaerden
Tweede deel (Google eBoek)
Van Cleef
1817

p.397
Bijer te brouwen, dat men noemt Goudts-Hamburchs. (1392)

hamburchs-1817-1392

doprgb50-455

Gezondheidsleer Voor Het Volk
(Google eBoek)
Maatschappij tot nut van het algemeen
Jan Jacob Pennink
Doctor te Twello
1828

p.71
Witte en bruine bieren

witte-bruine-1828

doprgb50-455

Journal für technische und ökonomische Chemie
Volume 4 (Google eBoek)
Otto Linné Erdmann
1829

p.85 - 86
Vom Mastrichter Biere.

various-mastrichter-erdmann-1829

doprgb50-455

Het Nederlandsch leesboek
behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands van deszelfs opkomst af tot heden toe (Google eBoek)
Blussé en Van Braam,
1830

p.72
In Overijssel is Deventer wegens een zeer dik en krachtig bier bekend.

alambic-deventer-1830

doprgb50-455Leeuwarder courant
25-01-1833
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1833

Deventer bier

various-deventer-1833

doprgb50-455

Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren
Volume 2 (Google eBoek)
de Lange,
1836

p.217
De Witte Wiven.
p.242
eenen rijkelijken dronk van dik Deventer-bier

doprgb50-455

Beschrijving van Deventer
(Google eBoek)
Willem Antonie Elberts
A.J. van den Sigtenhorst,
1847

p.70
De Bierbrouwerijen, waarin weleer het beroemde deventer bier gebrouwen werd, zijn allengs verminderd; thans bestaat er nog ééne van

doprgb50-455

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
04-01-1851
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1851

Rotterdammer BIER in okshoofden

rotterdammer-bier-1851

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
04-05-1855
Nummer: 7300
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1855

various-beer-1855

doprgb50-455

Goessche Courant
23 augustus 1858
pagina 4  (4/4)
1858

ECHT BEIJERSCH BIER
LAMBIC MOUSSEUX
EDINB. ALE
INDIA SWEET PALE ALE
ZEEUWSCH-DUITSCH BIER
PRINCESSE BIER

princesse-1858

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
13-02-1860
Nummer: 8783
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1860

UIT DE VOORNAAMSTE BIERBROUWERIJEN

various-beer-1860

doprgb50-455

Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Volumes 23-24 (Google eBoek)
Batholomeus Willem Anne Elisa Baron Sloet tot Oldhuis
W.E.J. Tjeenk Willink
1863

p.381
Joppenbier
Deventer minnebier

joppenbier-1863

doprgb50-455

Leeuwarder courant
23-11-1866
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1866

Deventer-Winterbier.

various-deventer-1866

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
21-03-1867
Nummer: 10987
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1867

various-beer-1867

doprgb50-455

Kennis en Kunst
Geillustreerd Volksboek
Bladen ter algemene ontwikkeling
Dr. T.C.Winkler
1868

p.242 - 243
Zoo heeft men brabantsch bier, deventer bier

Mord und Tot
Beiss den Kerl
Krabbel an der Wand

Mumme
Israël

various-beer-1868

doprgb50-455

Ostfriesisches Jahrbuch: Altes und Neues aus Ostfriesland,
Volumes 1-2 (Google eBoek)
Haynel,
1870

p.152
in der "General Pfacht-Ordnung von 1631" aufgefürte Sorten:

Kluyne-1870

doprgb50-455

De wekker
's-Gravenhage
Uitgever: Gebr. Belinfante
Aflevering: 24
1871-06-16
Koninklijke Bibliotheek: 1601 B 3
De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 38, 1871, no 24, 16-06-1871
1871

Deventer bier en koek en andere versnaperingen werden hen op onbekrompene wijze versterkt

various-deventer-1871

doprgb50-455

Bierstudien: Ernst und Scherz
Geschichte des Bieres und seiner Verbreitung über den Erdball. Birstatistik. Bieraberglauben. Bierfeste. Bierorden. Bierspiele. Bierlieder aller Zeiten und Völker. Biersprichwörter. Brauergeheimmnisse (Google eBoek)
Johann Georg Theodor Grässe
1872

p.13
die Belgier Kuyt...

Bierstudien-etymologie-1872

doprgb50-455

Leeuwarder courant
14-10-1873
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1873

Echt Dubb. Deventer Bier

various-deventer-1873

doprgb50-455

Leeuwarder courant
03-11-1884
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1884

DUBBEL DEVENTER BIER.

various-deventer-1884

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
31-07-1899
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1899

Witte Wieven & Deventer bier

Download full article in PDF

doprgb50-455

Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
31-08-1907
Uitgever: J. Hepkema
Heerenveen
1907

Een blik op Frieslands koopvaardij in 't midden der 18e eeuw.

...dat 's avonds om 9 uur onder een kan warm Deventer bier en een frisse pijp tabak eindigde.

Download full article in PDF

doprgb50-455

Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant
18-02-1914
Jaargang, nummer: 41, 14
J. Hepkema
1914

various-beer-1914

doprgb50-455

Rotterdamsch nieuwsblad
21-06-1922
Uitgever: A.W. Sijthoff
Rotterdam
1922

Geschiedenis en Kunst. Hotelhoudersnota voor het jaar 1642.
Rotterdammer bier

rotterdammer-bier-1642-1922

doprgb50-455

Zierikzeesche Nieuwsbode
27 11 1964
1964
p.14

Merckwaerdighe Bierologie
Publicatie van de Grolsche Bierbrouwerij N.V.

bierologie-grolsch-1964

doprgb50-455