Jopen Bier - Joppenbier - Yepen bier

Korte chronycke van vele gedenckweerdige geschiedenissen
soo in de principaele steden van het hertoghdom van Brabant als in de stadt en provincie van Mechelen
Volume 3 (Google eBoek)
J. Jacobs

Vervolgh der Chronycke van Mechelen
Van den 4. Februarii 1514
(volgens den ouden Stiel)
tot den Jaere 1519.

Item de Bieren die over zee quamen waren
Yepen bier

[Also the Beers that came from overseas were Hamburg-beer, Yepen-beer, en Mommen-beer, which foreign Beers were taxed three times as much compared to Domestic Beers.]

various-beer-1514-1519

doprgb50-455

Baltische Archivalia
Kernkamp
Nijhoff,
1909

1541
Februari 4. - Amsterdam wegen der Steuer auf Jopen- und Schiff bier.

jopen schiff bier baltische archivalia 00217 1541

doprgb50-455

Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672
Eerste deel
Nijhoff, 1929
1552

p.219
joepenbier

joepenbier-1552-1929

doprgb50-455

Register van Holland en Westvriesland
Seedert den jaare 1544 tot den jaare 1556 incluis.

1555

p.625
den Impost van een Vat Joopen Biers gereekent sal werden voor seeven vierendeel Delfsche maat.

joopen bier 1555

doprgb50-455

HANDTVESTEN,
ofte privilegien, handelingen, costumen, ende willekeuren der stadt Aemstelredam.
by Jacob Pietersz Wachter, boeck-verkooper, woonende op den Dam, inden Wachter,
1639

1558

p.259
Bier-dragers Ordonnantie, van de Iaren duysent vijf hondert acht-ende-vijftigh

p.261
JX.
Item een Vat Jopen Bier

kuyt amst 1558 p261

doprgb50-455

Register
gehouden by meester
Adriaan vander Goes
Advocat van de Staten 's Lands van
Hollandt
van alle die Dachuaerden by deselve Staten gehouden
mitsgaders die Resolutien, Propositien ende andere Gebesongneerden in de voirsz Dachuaerden gedaen:
Beginnende den 10. Januarii 1559.,
stilo curiae Hollandiae.
Ende eyndende den 16. Decembris
anno 1560
Volume 6 (Google eBoek)
Aert van der Goes
1560

p.357
een Vat Jopen-Biers

jopen-biers-1560

doprgb50-455

Von den wunderbarlichen Geheimnissen der Natur, und derselben fruchtbarlichen betrachtung
Levinus Lemnius, Jakob Horst
Steinmann,
1572

das die Jopen bier genandt / im Niederland zu gewisser zeit des jahrs sauer werden / und darnach wieder zu ihrer kraft oder güte komen

jopenbier 1572

doprgb50-455

Resolutioen van den generael middelen, gedaen by Bannerheren, Ridderschappen vnd Steden des Furstenthumbs Gelre vnd Graeffschaps Zutphen
(Google eBoek)
by Berendt Petersz
1578

Van Jopen Bier

various-beer-1578

doprgb50-455

Propositie openinghe ende vertoogh
(Google eBoek)
By Cornelis de Rekenare
1583

no pagenumbers
Van de vremde oft uytheemsche bieren
een Oosters Vat Joppenbier

joppenbier-1583

doprgb50-455

Levini Lemnii Occulta naturae miracula
Volume 2 (Google eBoek)
Levinus Lemnius, Jakob Horst
Steinmann
1588

p.236
das die Jopen bier genandt, im Niederlandt zu gewisser zeit des jahrs sauer werden, und darnach wieder zu ihrer krafft oder güte kommen

jopen-1588

doprgb50-455

Neuw Kreuterbuch
Jacobus Theodorus Tabernaemontanus
Basseus,
1588

p.788
Im Landt zu Preussen macht man viel Sorten gutes und herzliches Biers, aber unter denselbigen allen hat das Danziger Bier das man auch Joppenbier nennet den Preiss, und ubertrifft anderer Landschafften Bier in seiner stärke uns kraft, das ist schön braunrot und dick wie ein Syrup, es nehret wol, machet viel grosses und dickes guts Gebluts, und machet eine schöne lebliche Farb, so man dessen wenig und nicht zuviel trinket, und sonderlich aber den jenigen so dessen von jugend auss gewohnet seindt, und ist in einem Ziscvhbecherlein voll dieses Biers mehr Kraft und Nahrung, dann in einer ganzen Mass gemeines Biers. Aber die jenigen so es nicht gewohnet seyn zu tricken, den macht es grössen Durst, dann es viel mehr ein Arzenei ist dann ein gemeiner Tranck, und so sie dessen zu viel und es obermässig trincken, so werden sie erhitzigt darvon, gewinnen Hauptwehthumb und rote ausszügige Angezichter. So man desselbigen Biers ein gemeinen Trinckbecher voll in iene ganze mass unsers Bier wie man es hie zu Landt machet, vermischet, so wirdt ein herzlich gut und starck Bier darauss, das wol nehret, den Durst leschet und gut Geblüt machet.

Neuw Kreuterbuch 1588 p788

doprgb50-455

De Handelingen van den Magistraat der Stad Roermond
van het jaar 1596 tot en met het jaar 1696.
door A. F. Van Beurden,
Roermond
M. Waterreus,
1903

1592

Jope bier

p.19
15 Juli 1592. Koopbrood zeven stuivers min een oert,
een stuivers witbrood zal wegen 9 lood.
Van een ahm Jope bier, dat uitgevoerd wordt zal 10 st.
accijns betaald worden, van een ahn ander bier 6 st.

jope-bier-roermond-1592

doprgb50-455

Resolutien van Holland
(Google eBoek)
1596

p.454
Jopen-Bier, en van alle andere Bieren van dier waarde

jopen-bier-1596

doprgb50-455

Eygentliche und vollkommene Historische Beschreibung deß Niderländischen Kriegs:
Darinn nicht allein auszführlich angezeigt, was sich denckwürdiges vom Jahr 1560. Bisz auff 1620.
Zugetragen: Sondern auch deroselben Länder, Art, Eygenschafft, Herschung: Ingleichen auch, was sich in Franckreich, Engelland, Ober Teutschland, Ungarn, Böheim, und anderstwo begeben, ordentlich beschrieben und erzehlet wird
Volume 1 (Google eBoek)
Emmanuel van Meteren
Iansons,
1627

p.572
Niderländischer Historien 1587.
ein Fass Joppen Bier

joppenbier-1587-1627

doprgb50-455

De dagregisters van het kasteel Zeelandia,
Taiwan 1629-1662
21 juni 1638

p.423
1 vaetgen jopenbier

jopenbier-taiwan-1638

doprgb50-455

Arithmetica oft reken-konst:
En een kort onderricht van't italiaens boeckhoude (Google eBoek)
Jacob van der Schuere
D. vander Schuere
1643

Een vat Jopen-bier houdende 72.Potten koopt men voor 33 guldens 15 stuyvers

jopen-1643

doprgb50-455

Nederlandtsche placcaet-boeck: waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere acten ende munimenten, uyt-ghegeven by de EE. Hoog-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlantsche Provintien; sedert dat Philippus II. Koninck van Spagnien eerst verclaert is, vervallen te wesen vande Hoogh-Overigheyt deser landen, in't jaer 1581, tot op den teghenwoordighen jare 1644. In twee deelen vervat ende begrepen worden
Volume 2 (Google eBoek)
Janssen
1644

p.22
Bier, Jopen bier, 't Vat van omtrent twee Amen

various-beer-1644-p22

doprgb50-455

Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres, blyde-incomsten, privilegien, ende instructien by de Princen van dese Nederlanden
aen de ingesetenen van Brabant, Vlaenderen, ende andere Provincien
t'sedert 't jaer M.CC.XX uytgegeven
(Google eBoek)
Antonius Anselmo
by Hendrick Aertssens
1648

p.444
Juypen-bier

juypen-bier-1648

doprgb50-455

Den Kaizarlijkken Gezant
Auger Gisleen Busbeeq
Aan den grooten Soliman
(Google eBoek)
Ogier Ghislain de Busbecq
Vertaald door Adriaan van Nispen
Voor Abraham Andriessz, Boek-verkooper
1652

p.220
Hy vereerde my een vat treffelijk Joppenbier; maar ik lachte zeer met mijn gasten, zoo Griekken, als Italianen, die, dit bier niet kennende

[He treated me to an outstanding barrel of Joppenbeer; but I had a very good laugh with my guests, Greeks as well as Italians, who didn't know this beer, and couldn't name it. Finally they called it Syrup, for they understood it was healty;]

joppenbier-1652

doprgb50-455

Tol-rolle, en verklaringh van 't Elbingsche verbont
tusschen de kroon Sweeden
en de
Staten der Vereenighde Nederlandtsche Provintien
aengaende de prijsen van den tol van alle koopmanschappen
en waeren passerende de Oost-zee.
Volkomen veraccordeert in 't jaer 1659
(Google eBoek)
gedruckt voor Jan van der Hulst
1660

p.4
Jopen-bier
Half Jopen-bier

tol-rolle-1660

doprgb50-455

Placcaet Resolutie, Generale Ordonnantie, mitsgaders Ordre van Verpachtinge ende Procederen van Stadt Groningen ende Ommelanden
(Google eBoek)
Huysman
1661

p.73 - p.74
Van een Oosters Vat Jopen-biers

various-beer-1661-p73

doprgb50-455

Historie of Verhael van saken van staet en oorlogh, in, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden
(Google eBoek)
Lieuwe van Aitzema
I. Veely
1664

p.556
Jopen Bier
Half Jopen Bier

various-beer-1664-p556

doprgb50-455

Lyste omme van nu voorts gheheven ende ghecollecteert te werden op diversche waeren ende coopmanschappen, ten incommen ende uytvarin deser stede, naer uyt-wusen der specificatie hier naer volghende, in guldens, stuyvers ende grooten vlaems: mits-welcken te nieuten ghedaen ende gecasseert worden alle voorgaende lysten, vande incommende ende uytgaende goedinge, alhier te voren ghelicht, ingaende
den vierden decembris M.D.Lxxxiiij
(Google eBoek)
Stad Gent
ghedruckt by Bauduyn Manilius
1664

B.
Bier/Joppenbier
Bieren/alle uytlandsche bieren
Bieren binnen den Lande ghebrauwen

joppenbier-1664

doprgb50-455

Placcaeten, Ordonnantien, Land-Chartres, Blyde-Inkomsten, Privilegien ende Instructien
by de Princen van dese Neder-landen
aen de Inghestenen van Brabandt, Vlaenderen ende andere Provincien t'sedert t'jaer MCCXX
Volume 3 (Google eBoek)
Antonio Anselmo
1664

p.323
Juypen-bier

juypen-bier-1664

doprgb50-455

Saken van staet en Oorlogh
1657-1663
(Google eBoek)
Lieuwe van Aitzema
Johan Veely, Johan Tongerloo, ende Jasper Doll, Boeck-verkoopers
1669

p.446
Jopen Bier
Half Jopen Bier

jopen-bier-1669

doprgb50-455

Resolutien van Holland
(Google eBoek)
1675

p.8
Van een Oosters Vat Joppen Biers

various-beer-1675

doprgb50-455

De borgelyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven
(Google eBoek)
Stephanus Blankaart
Jan Ten Hoorn
1683

p.83
Onder dese sterke bieren zijn de bremer bieren het Hoppen oft jopen bier, rostoker mom, dorstse mom, serpser bier

various-beer-1683

doprgb50-455

Derden placcaet-boeck van Vlaenderen
inhoudende de placcaeten, ordonnancien, reglementen, tractaeten, alliancien, ende andere edicten gheëmaneert van weghen de koninghen van Spagnien
Graven van Vlaenderen, ende souveraine princen van dese Nederlanden
Volume 2 (Google eBoek)
Bernaert Van Zoomeren, Raad van Vlaanderen
by d'hoirs van Jan vanden Kerchove
1685

p.786
Juypen Bier

juypen-bier-1685

doprgb50-455

Ordonnantie ende Liste ons Heeren des Conincx
op het lichten ende ontfanck van synen Thol
op het inne-komen ende uyt-voeren van Coopmanschappen in synen Lande ende Graef-schappe van Vlaenderen
Ghegheven binnen Brussel den 20. Octobris 1622
(Google eBoek)
E.H. Fricx
1698

p.6
Juypen bier -- eenen schel

juypen-bier-1698

doprgb50-455

Oprechte Haerlemsche courant
15-03-1698
Nummer: 11
Uitgever: Abraham Casteleyn
1698

Adam Vijf huys doet binnen de Stad Deventer aen het Bergschild, in de van outs geoctroyeerde Jopen-Bier-Brouwery, brouwen en verkopen oprecht en goet Jopen-Bier: Die gadinge heeft, kan zig addresseren aen gemelte Adam Vijf huys, welcke een yder, voor een civile Prijs, zoo met grootte, als kleyne Vaten, goet gerief en contentement zal doen.

[inside the city of Deventer at the Bergschild, in the Jopen-Beer Brewery patented of old, is brewed and sold genuine and good Jopen-Beer]

Jopen-Bier-Brouwery-1698

jopenbier-deventer-1698

doprgb50-455

Oprechte Haerlemsche courant
17-05-1698
Uitgever Abraham Casteleyn
Haerlem
1698

Jopen Bier Brouwery Deventer

jopen-adam-vyfhuys-1698

doprgb50-455

Le guide d'Amsterdam
(Google eBoek)
Chez Daniel de La Feuille
1701

p.131
Biere, nominee Joppen Bier, le batil d'environ 2 ames

joppen-bier-1701

doprgb50-455

PLACAET-BOECK
De Placaten ende Ordonnantien vande Hoogh-Mog: HEEREN Staten Generael der Vereeningde Nederlanden, ende vande Ed: Groot Mog: HEEREN Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, mitsgaders vande Ed: Mog: HEEREN Staten van Zeelandt.
's Gravenhage
Paulus Scheltus Ordinaris Drucker
1705

p.838
BINNEN-GEBROUWEN BIEREN

p.848
UYTHEEMSCHE BIEREN
Des sal van de Bieren binnen Nimegen, Aernhem, in Zeelandt ende binnen Breda gebrouwen, en in dese Provincie geconsumeert werdende, ten Impost werden betaelt acht stuyvers meerder, als vande Bieren, gebrouwen binnen dese Provincie; en van de Bieren binnen de Stadt Deventer gebrouwen, ende in dese Provincie geconsumeert werdende, eene gulde tien stuyvers meerder, dan van de Bieren in dese Provincie gebrouwen, wert betaeldt.

(Extra zware heffing op het Deventer bier (f))

doprgb50-455

Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie
Pieter van Dam
eerste boek, deel 1
uitgegeven door Dr. F.W. Stapel
Nijhoff, 1927
1976
eerste uitgave 1701

p.590
iopenbier of jopenbier: dik, moutrijk, donker bier, dat als middel tegen zwakte en bloedarmoede gold. Genoemd naar een straat in Dantzig.

jopenbier-1701

doprgb50-455

Liste van de rechten van in-commen ende uyt-gaen
op de coopmanschappen
manufacturen ende waeren
vanden 21. december 1680
(Google eBoek)
by Fricx
1720

p.3
Juypen-bier
Brunsweyschen Mom ende andere
p.37
Juypen-bier, soeckt, Bier.

juypen-bier-1720

doprgb50-455

Catalogvs
Exhibens
Appellationes
et
Denominationes
Omnivmpotvs
Genervm
(Google eBoek)
Franz Ernst Brückmann
Schnorr
1722

p.50
Joppenbier, ita a Batavis vocatur cerevisia Dantiscana

p.86
cerevisia Dantiscana, quam alias Joppenbier

joppenbier-1722

doprgb50-455

Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht:
Mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren En Vroedschap Der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten. Verrykt met allerhande Edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden (Google eBoek)
Johan van de Water
Van Poolsum,
1729

p.663
Die tappers zullen betalen voor elke tonne Jopen bier 12 gulden

p.666
Overzeesche Bieren, als Engels, Lubecx, Rostocker Mom, Konincxberger, Dantsicker, etc. uytgezondert Bremer ende Jopen-bier

various-beer-1729-p666

doprgb50-455

De vermakelyke avanturier.
ofte De wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor
(Google eBoek)
Nicolaas Heinsius (jr.)
by Antoni Schoonenburg, boekverkooper
1733

p.189
ieder een paar kannen Jopen bier dronken
(hoe duur deselve ook is)
hy eenige versse tonnen van Dantzik verschryven sou

jopen-bier-1733

doprgb50-455

Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen
(Google eBoek)
Geeraert Brandt, Sebastiaan Centen
J. Duyn
1747

p.60
wegens de grootheit sijns lichaems en gemoedts Groote Pier genaemt
rogge, hout en jopenbier

jopen-biergrote-pier-1747

doprgb50-455

Nederlandsche jaerboeken
inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen
die voorgevallen zyn binnen den omtrek der Vereenigde Provintiën
(Google eBoek)
by de Erven van F. Houttuyn
1747

p.466
Alkmaers Bier
Jopen Bier

jopen-bier-1747

doprgb50-455

Opregte Groninger courant
26-11-1748
Uitgever: Jacobus Sipkes; C. Baslinckhoff, de Wedw. S.Hoitsema en de Erven D.E. Rijpsma
Groningen
1748

Jopen bier nieuws uyt Danzig gekoomen

jopen-bier-1748

doprgb50-455

Georgica Curiosa Aucta
oder: Adelichen Land- und Feld-Lebens
Volume 3 (Google eBoek)
Wolf Helmhardt von Hohberg
1749

p.61
Danziger Bier

danztiger-bier-1749

doprgb50-455

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden
Deel 1 (Google eBoek)
Martinus Stuart
E. Maaskamp
1750

p.80
Jopen-bier 3 Gl.

jopen-bier-1750b

p.583
Oostervat Jopen-Bier, groot 140 Vriesche Kannen, ƒ11:
p.598
Jopen Bier

jopen-bier-1750

doprgb50-455

Amsterdamse courant
21-02-1756
Nummer: 23
Uitgever: Otto Barentsz Smient
Amsterdam
1756

Wol, Jopenbier, Pennen, Borstels
komende van Dantzig

jopenbier-dantzig-1756

doprgb50-455

Opregte Groninger courant
03-01-1764
Nummer: 1
Uitgever: Jacobus Sipkes; C. Baslinckhoff, de Wedw. S.Hoitsema en de Erven D.E. Rijpsma
Groningen
1764

Vaatjes Jopenbier

jopenbier-1764

doprgb50-455

De burger-boer, of land-edelman, zynde een beknopt zak-woordenboek van het buiten-leeven: strekkende tot aangenaam gebruik en voordeelige onderrichting van den land-adel, burger, dorpeling, landman, boer, ... dienende ter volmaking eener beknopte land-bibliotheek,
Volume 3
By Steven van Esveldt in de Kalverstraat,
het derde huys van de Roomsche Kerk de Papegaay,
1766

p.179
Dantziker Jopen Bier zynde goed voor inwendige bezeeringen.

various beer 1766

doprgb50-455

De koopman
of Bydragen ten opbouw van Neêrlands koophandel en zeevaard
Volume 1 (Google eBoek)
Gerrit Bom
1768

p.245
Jonker of Dubbeld Bier aldaar, by ons Jopen-Bier genaamd

jopen-bier-1768

doprgb50-455

Oeconomische Encyclopädie
oder
Allgemeines System der Land-, Haus-, und Staats-Wirthschaft, in alphabetischer Ordnung; aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen verhmehrt, auch nöthigen versehen
Volume 2 (Google eBoek)
Johann Georg Krünitz
J. Pauli
1773

p.451
Arnica
das Danziger sogenannte Joppen-Bier, welches die Holländische Schiffe als Arzenei mit sich nehmen, wenn sie nach Indien fahren, soll etwas hiervon enthalten.

joppen-bier-1773

doprgb50-455

Groninger courant
19 12 1775
Groninger archieven
1775

By F. van der Boogh aan het Kremer Ryp is wederom te bekoomen
Vris Jopenbier

jopenbier-vris-1775

jopenbier-1775

doprgb50-455

J. van Wyck's Proeve der redelyke heelkonst (Google eBoek)
Johann van Wyck, Gerard ten Haaff
by Reinier Arrenberg,
1775

p.168
tweemaal daags het volgende poeder met jopenbier of gerstewater

doprgb50-455

Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen: bevattende alle de takken der nuttige kennis ... Alles verzameld uit de beste schryvers in alle taalen, en met een ménigte van nieuwe artykelen vermeerdert
Volume 7 (Google eBoek)
Egbert Buys
S.J. Baalde,
1775

p.684
hy zegt dat Jopen-bier in dit geval ook een goed Balsamiek is, en raad zagte Mout-Liqueuren aan boven Wyn.

jopenbier-mout-liqueur-1775

doprgb50-455

Oprechte Haerlemsche courant
26 09
1786

Jopenbier en andere drank leeg gedronken

jopenbier-elburg-1786

doprgb50-455

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden
Volume 18 (Google eBoek)
Isaak Tirion
1790

p.445
't jopen bier, te Zwolle gebrouwen wordende, het onderwerp is, en waar men de uitdrukking aantreft van Zwolsche Heeren bieren. (17. Jul. 1605)

[the jopen beer, brewed in Zwolle]

jopen-zwolle-1605-p445

doprgb50-455

Nederlandsch placaat-en rechtskundig woordenboek
(Google eBoek)
1791

p.438
De Heeren Staaten van Zeeland hebben op den 23 September 1637, gearresteerd een Ordonnantie

Jopen-Bier

various-beer-1637-1791

doprgb50-455

Leben des Capitain James Cook
Volume 2 (Google eBoek)
Andrew Kippis
Hoffmann
1789

p.125
wobei man den Leuten Joppenbier zu trinken gab, so das, wenn erwan einer von der Mannschaft einen Anfass zum Scharbock hatte

joppenbier-1789

doprgb50-455

Ueber das Bierbraurecht in Baiern
(Google eBoek)
Franz Xaver ¬von Moshamm
Krüll
1791

p.12
Danziger Doppelbier, welches dick, wie ein Sirup, sehr nährend, und dursterweckend ist;
die Holländer nennen es Joppenbier

joppenbier-1791

doprgb50-455

Staat der generale Nederlandsche Oost-Indische Compagnie
dato 14 July 1791, Volume 2 (Google eBoek)
Nederlandsche Oost-Indische Compagnie
J. Allart
1792

p147
en Jopen Bier, om te dienen tot voldoening van den Eisch voor Indiën.

voc-bier-1792

doprgb50-455

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden
behelzende de inleiding der beschryving van het landschap Drenthe
(Google eBoek)
J. De Groot
1795

p.94
De Bieren, die te Meppel en op het Hogeveen gebrouwen worden, zyn, wegens derzelver deugd, beroemd, byzonder het Jopenbier van het Hogeveen.

joppenbier-1795

doprgb50-455

De paketboot, of Historie van Engeland.
Fokke, A. (Simonsz)
1797
Bohn, François Haarlem,
1797

p.80
een goed glas joopen bier

joopen-bier-1797b

doprgb50-455

Groninger courant
27-06-1797
Uitgever: C. Barlinckhoff; A.S. Hoitsema
Groningen
1797

Joopen bier

joopen-bier-1797

doprgb50-455

Haagsche courant
31-07-1799
Nummer: 91
Uitgever: Johannes de Groot en Zoonen
's Gravenhage
1799

Olyven Oly, Joopenbier, Mom, Geneverbesfen

joopenbier-1799

doprgb50-455

De nieuwe Haagse Nederlandse courant
06 08
1800

't Jopenbier

jopenbier-1800

doprgb50-455

Haagsche courant
01-04-1801
Uitgever: Johannes de Groot en Zoonen
's Gravenhage
1801

Allerbest JOOPEN en DEVENTER BIER

joopen-bier-1801

doprgb50-455

Amsterdamse courant
24-11-1804
Nummer: 141
Uitgever: Otto Barentsz Smient
Amsterdam
1804

Volgens rapport is in het Kattegat geheel vergaan het
Schip de drie Gebroeders
met Rogge, Hout en Jopen-Bier

jopen-bier-1804

doprgb50-455

Nederduitsch taalkundig woordenboek (Google eBoek)
Voorkant
Pieter Weiland
Johannes Allart,
1806

p.414 - 415
JOOP
Eene soort van appelen, hoogrood van kleur.

Zamenstell.: jopenbier.

jopenbier-1806

doprgb50-455

Nieuwste reize door Engeland, Schotland en Ierland
voornamentlijk ondernomen tot onderzoek naar de producten, fabrieken en koophandel dier gewesten
(Google eBoek)
Philipp Andreas Nemnich
E. Maaskamp
1809

In het jaar 1799 doorreisde ik eenige der voornaamste Fabrieksplaatzen in Engeland...

p.102
Danziger dubbelbier, in het Engelsch Sprucebier of Blackbier genoemd

[In the year 1799 I travelled through some of the most important factory cities in England...]

[Danziger doublebeer, called Sprucebeer or Blackbeer in English, generally, and by the largest quantities, goes to Hull, and from there Sheffield, Leeds, Knaresbro, and generally all of Jorkshire is provided; it was served in ordinary taverns, for middle-class people, as a good remedy against coughing, and the cold, drunk mixed with rum or brandy.]

 

Danziger-1809

doprgb50-455

Ommelander courant
29-12-1809
Nummer: 104
Uitgever: Leonard Bolt;M. van Heyningen Bosch
Hoogkerk
1809

BROUWER te Uithuizen
allerbest JOPEN-BIER

jopen-bier-uithuizen-1809

doprgb50-455

Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam
Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
17-10-1812
Nummer: 249
Uitgever: J. van Bonga
Amsterdam
1812

een kwart Vaatje met JOPENBIER

jopenbier-1812

doprgb50-455

Leeuwarder courant
07-07-1815
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1815

en dat Buonaparte de vlugt genomen heeft naar Havre de Grace

2 Flesschen Jopen-Bier

jopen-bier-1815

doprgb50-455

Rotterdamsche courant
25-12-1817
Nummer: 154
Uitgever: Benjamin Arrenberg
Rotterdam
1817

het van ouds bekende heilzame JOPENBIER
en versche Brunswyker MOM

jopenbier-mom-1817

doprgb50-455

Leeuwarder courant
01-10-1819
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1819

ALHIER VERKRYGBAAR
Jopen Bier en Brunswijker Mom

jopen-bier-mom-1819

doprgb50-455

Dichterlijke werken van Joost van den Vondel
Volume 11 (Google eBoek)
Joost van den Vondel
bij M.Westerman,
1824

p.290
Boer ende Muysken.
Een ruyghe Droncken bloet, die stonk van jopen bieren,
Den dagh van zijn geboort gewoonlijck was te vieren:

(Joost van den Vondel (Keulen, 17 november 1587 – Amsterdam, 5 februari 1679) Nederlandse dichter en toneelschrijver.)

doprgb50-455

Groninger courant
27-04-1827
Uitgever: M. van Bolhuis, Wed. van A.S. Hoitsema
Groningen
1827

differente soorten van GRONINGER, ZWOLSCHE, ENGELSCHE en JOPEN BIEREN

jopen-bieren-zwolsch-1827

doprgb50-455

Nederlandsche zeereizen
in het laatst der zestiende, zeventiende en het begin der achttiende eeuw.
Korte aanteekeningen uit de eerste reis van Willem Barendsz.
Derde zeilaadje benoorden om naar de koninkrijken Cathaij en China, in den jare 1596
G. de Veer (Google eBoek)
Roelof Gabriël Bennet, Jacobus Van Wijk Roelandszoon, Jan Huyghen van Linschoten, Gerrit De Veer
De Vos
1828

p.53
en vonden het vat met jopenbier, dat wij hadden moeten laten staan, aan den bodem aan stuk gevroren

WB-p53

doprgb50-455

Overijsselsche courant
25 06 1830
Nummer: 51
Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl
Plaats van Uitgave: Zwolle
1830

Joopen bier

joopen-bier-zwolle-1830

doprgb50-455

Javasche courant
26-09-1835
Nummer: 77
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1835

2 ankers jopenbier, Steltz.

jopen-bier-batavia-1835

doprgb50-455

Universal-Lexikon der Handelswissenschaften
(Google eBoek)
August Schiebe
Fleischer
1837

p.408
Jopenbier 30.871 Achtel n. England

jopenbier-1837


doprgb50-455

Leydse Courant
20 november
1837

p.4/4
Stout-Poorter
Jopen bier
Deventer Mon

various-beer-1837

doprgb50-455

Drentse Volksalmanak
Zevende jaar.
te Koevorden,
bij H. van der Scheer,
1843

p.104
de pagt van 5 kanne jopenbier

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
20-09-1849
Nummer: 5557
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1849

50 vtjs. Jopen bier

jopen-dantzig-1849

doprgb50-455

Geldersche volksalmanak,
Zeventiende jaargang.
te Arnhem
Nijhoff,
1851

p.171
en volop Dantziger en Harderwijker jopenbier hebben gedronken, staan zij op van tafel, doen eene wandeling naar het afgemaaide weidekampje

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
04-05-1855
Nummer: 7300
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1855

various-beer-1855

doprgb50-455

Danzigs Handels- und Gewerbsgeschichte
unter des Deutschen ordens.
von Dr. Theodor Hirsch.
Gekrönte preisschrift.
Leipzig: S. Hirzell
1858

p.305
cerevisia navigalis

danzig-p129

danzig-p245

danzig-p246

danzig-schiffsbier-p305

danzig-p306

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
06-06-1859
Nummer: 8567
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1859

JOPEN-BIER.
Versch Echt DUBBELD JOPEN-BIER

jopen-bier-1859

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
13-02-1860
Nummer: 8783
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1860

echt JOPEN-BIER

various-beer-1860

doprgb50-455

Natuurlijke historie van Nederland
De Flora van Nederland door C. A. J. A. Oudemans (Google eBoek)
Haarlem
A. C. Kruseman,
1861

p.81
en vermoed dat van dat woord ons jopenbier moet worden afgeleid

jopenbier-1861

doprgb50-455

Geschiedenis der tentoonstellingen van volksvlijt in Nederland: tentoonstelling te Utrecht in 1808, tentoonstelling te Amsterdam in 1809 (Google eBoek)
Samuel Emanuel Sarphati
Spin,
1862

p.24
De inzendingen uit HOOGEVEEN komen in deze lijst niet voor: zij bestonden uit jopenbier uit de brouwerijen van de Wed. J. MEIJER en R. VENINGE, en likeuren van P. A. DE LANGE. Genoemd jopenbier werd veel naar Amsterdam verzonden en daar voor Dantzger jopenbier en Brunswijker mom verkocht.

[Entries of HOOGEVEEN are not listed here: they consisted of jopenbeer out of the breweries of wed. J. Meijer en R. Veninge and liqueurs of P. A. de Lange. Before mentioned jopenbier was often shipped to Amsterdam and sold as Danzig jopenbeer and Brunswick mum. (around 1808)]

jopenbier-1862

doprgb50-455

Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Volumes 23-24 (Google eBoek)
Batholomeus Willem Anne Elisa Baron Sloet tot Oldhuis
W.E.J. Tjeenk Willink
1863

p.381
Joppenbier
Dit bier is niet veel anders dan het ouderwetsche Deventer minnebier

joppenbier-1863

doprgb50-455

Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, Volumes 23-24
(Google eBoek)
W.E.J. Tjeenk Willink,
1863

p.305
In het jopenbier was acheruitgang, ten gevolge van den stilstand in de Engelsche fabrijken, want het is daar te lande de drank der fabrijks-arbeiders. Zouden onze brouwers ook niet dat jopenbier kunnen brouwen?

jopenbier-1863

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
03-05-1865
Nummer: 10404
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1865

DANTZIG
70 v. Jopenbier

jopenbier-1865

doprgb50-455

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
22-06-1867
Nummer: 145
Uitgever: P.E. van Staden en Zoon
's-Gravenhage
1867

Brouwerij DE POSTHOORN, te LEIDEN
Jopen Bier

jopen-bier-1867

doprgb50-455

Leydse courant
10 mei
1867

p.4.4
Jopenbier
Poorter

jopenbier-poorter-1867

doprgb50-455

Leidsch dagblad
19 april
1875

p.4/4
Jopen bier per flesch.

jopen-bier-1875

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
13 april
1876

p.4  (4/4)
en het zoo algemeen bekende Joppen-Bier

various-beer-1876

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
16-03-1878
Nummer: 14817
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1878

DANTZIG, per Kaffraria, S.: 51 f. Jopenbier

jopenbier-1878

doprgb50-455

Het nieuws van den dag
13-10-1880
Nummer: 3261
Uitgever: Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1880

Echt Dantziger Jopenbier,
Aanbevolen door H.H. Doctoren.

jopenbier-1880

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
17-01-1880
Nummer: 15476
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1880

ROTTERDAM.
Dantzig, Ondine, S: 100v. Jopenbier, H. v. Veen en Zn.

jopenbier-dantzig-1880

doprgb50-455

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad
01-05-1882
Nummer: 10584
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1882

DANTZIG, Jupiter, (st.): 200 vn Jopenbier, H. van Veen en Zn.

jopenbier-1882

doprgb50-455

Het nieuws van den dag
12-06-1883
Nummer: 4081
Uitgever: Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1883

Jopenbier
van de sedert 1820 te Dantzig bestaande Brouwerij

'from the brewery in Dantzig established in 1820'

jopenbier-1883

doprgb50-455

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad
10-01-1898
Nummer: 15330
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1898

JOPENBIER.
Voor zwakke Kinderen en Herstellenden, Zoogende Moeders.
Eenig middel tegen Bloedarmoede, Bleekzucht, Engelse ziekte.

jopenbier-1898

doprgb50-455

Middelburgsche courant
09-01-1899
Jaargang, nummer: 142, 7
Uitgever: Wed. J. Abrahams & Zoon
Middelburg
1899

Echt Dantziger JOPENBIER, per halve flesch 40 cent.

jopenbier-1899

doprgb50-455

Groningsche volksalmanak voor het jaar
Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen
E.B. van der Kamp,
1899

p.95
Gebod is nu, ze groter te maken en ze van binnen te teekenen op stadsmaat met een „pegel”. Een welwillend opmerker, die zich vroeger wel eens had vertreden in de jachtweide van de herberg aan den Nieuwenweg, éenmaal toebehoorende aan G. Rollema, vertelde mij, hoe daar nog voor eenige jaren aan den wand deze spreuk te lezen was:
„'k Houd in mijn huijs een goeden regel, En vul den kroes tot aan den pegel.”
De gildebestuurderen hadden verder nog hunne aandacht te wijden aan de arme gildebroeders weduwen en kinderen, aan de gildebroeders en zusters, die „oneerlijck huishouden of infaem zijn”. Zij hadden het recht om vergaderingen uit te schrijven. Deze bepaling treffen wij al aan in het Stadboek van 1425 onder deze bewoordigen: „sullen (de tappers) die kannen ofte de krose vul tappen claers heers totten pynnen to ende vuile mate

p.96
sinds 1639 de bepaling voor, dat de huurder, en hij alleen, het recht had om „allerhande vrembde bieren ende inghebrouwen cluijn te tappen.” Hij moest dan impost en accijns betalen gelijk de biertappers en herbergiers. biertappers en herbergiers. Dit wordt er bij gevoegd vermoedelijk omdat hij‚ met 't wijnhuis, de accijnsheffing van de wijnen pachtte, en dus geen wijnaccijns betaalde. Over dezen wijnaccijns straks meer. Het is bekend, dat de gilden ieder op eigen terrein moesten blijven; zoo mocht bv. een brouwer niet doen wat des tapp'ers was, hij mocht bier brouwen en per fust verkoopen, doch niet „bij tapmate”. 1) Een kroes kluin moest 2 1/2 stuiver kosten, bepaalde de herbergiersrol van 1661. In de 18e eeuw komt het bitterbier in gebruik. En ook het z.g. Jopenbier, een soort versterkend stout, in 't Landschap Drenthe te Hoogeveen gebrouwen

doprgb50-455De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad
16-03-1901
Jaargang, nummer: 30, 13
Uitgever: Joh. Geradtsen comp.
Hilversum
1901

Jopen Bier
50 ct. per 1/2 flesch.
Engelsch Stout en Ale
15 ct. per 1/2 flesch.

jopen-bier-1901

doprgb50-455

Jahresberichte über die Leistungen der chemischen Technologie
Volume 52
Johannes Rudolf Wagner, Ferdinand Fischer (1842-1916, ed)
1907

p.352
Obergärige Biere, besonders das Danziger Jopenbier bespricht P. Mumme (W. Brauer. 1906, 13). Es ist dieses ein obergäriges, hochkonzentriertes Bier, welches im Ausland mehr geschaut und getrunken wird als in der Heimat, wo es oft nicht einmal dem Namen nach bekannt ist. Der eigenartige, an Portwein erinnernde Geruch und Geschmack, die Herstellungweise, Gärung und Behandlung geben dem Jopenbier etwas Charakteristisches, denn es weicht von allen anderen obergärigen Bieren stark ab und steht in seiner Art wohl allein da. — Die Würze wird der Selbatgärung Überlassen. Zunächst bildet sich auf der Oberfläche eine dicke Decke, auf der alle möglichen Schimmelpilze wachsen. Diese Decken sind wieder bei den einzelnen Bottichen untereinander im Aussehen und in Stärke sehr verschieden, je nachdem die Pilze Angriffspunkte gefunden haben. Nach und nach hat sich die Hefe soweit entwickelt, daß sie im stände ist, Gärung hervorzurufen. Die Decke, welche oft so stark ist, daß ein 20 Grammstück auf ihr nicht untersinkt, fängt an sich zu heben. Dieses ist der Zeitpunkt, in welchem die Bottiche abgedeckt werden müssen, denn schon nach 2 bis 3. Tagen beginnt eine sehr kräftige Gärung. Vorher wird noch die Schimmelschicht abgehoben, um ein Untersinken derselben zu vermeiden. Die Deckel haben nach vorn eine weite, etwas überragende Ausfloßöffnung; durch diese Rinne stoßt das Bier oft 8 bis 12 Tage lang große Mengen lockeren Schaum aus, der in untergestellten Fässern oder Wannen zum Absetzen aufgefangen wird, bis dann die Hauptgärung nachläßt und eine ruhige Nachgärung Platz greift. Der Schaum geht zurück, das ausgestoßene, sehr bittere Bier wird, nachdem der Deckel abgehoben, aufgefüllt, und der Bottich bleibt wieder sich selbst überlassen. Es erfolgt nun in demselben eine langandauernde Nachgärung und langsame Klärung, bei welcher die Trubteile nach unten gehen.
Eine Analyse des Jopenbieres ergab:
Alkohol 3,52 Proz.
Wirklicher Extrakt 45,04
Scheinbarer 43,20
Berechnete Stammwürze 49,94
Scheinbarer Verganingagrad 13,49
Wirklicher 9,81

doprgb50-455

Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde
Volume 34
1916

p.219
JOPENBIER denkelijk bj joop: Stallaert heeft juypenbier (1542 en 1623), jeupenbier (1567), hupenbier (1546), jopenbier (1716); dit doet dadelijk denken aan de vreemde vocaalwisseling bij joop

doprgb50-455

Leeuwarder courant
Datum, editie: 23-04-1932
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
Kop: TUSSCHEN FLIE EN LAUWERS. CXXVIII. DOKKUM, XXV. Dokkumer bier en Dokkumer taai.
1932

Dokkumer jope-bier

jope-bier-1932

doprgb50-455

De Haarlemse brouwindustrie vóór 1600
Jacques Cornelis van Loenen
Universiteit van Amsterdam
1950

p.80
Een zeer dure biersoort was het Dantziger Jopenbier. De accijns hierop was zeer hoog, mede met het oog op de consumptie van het Haarlemse Jopenbier.

doprgb50-455

De uitvoer van Amsterdam, 1543-1545
Nicolas Wilhelmus Posthumus
Brill Archive
1971

p.155
jopenbier

jopenbier-1545-1971

doprgb50-455

Het Mandement van Bacchus
Antwerpse kroegentocht in 1580
Paul Verhuyck, Corine Kisling
C. de Vries-Brouwer
1987

p.40
Jopenbier schijnt in smaak niet te hebben geleken op Hamburgs of andere oosterse bieren. Het was een speciale, dure biersoort, donkerbruin, dik, kleverig, zoet van smaak


doprgb50-455