Princesse bier - Princesfe-Bier - Princeffe (bronvermeldingen)
[source references]


Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edel-lieden
zynde gebroeders
den eersten eenen dronckaert
den tweeden eenen hoereerder
ende den derden eenen speelder
(Google eBoek)
Jan Mommaert, Philipp Beroald
Ghedruckt by Jan Mommaert
1658

p.32
Princeffe-water
(diverse princesse)

ghedistilleerde Wateren,
Rose-solis, Caneel-water, Genever-water, Princesse-water, Aertbesie-water, Vlierbesie-water, ende andere dierghelycke Wateren

various-beer-1658


doprgb50-455

Amsterdamse courant
25-02-1734
Uitgever: Otto Barentsz Smient
Amsterdam
1734

Jan van den Bosch Cornelisz. adverteert dat in zyn tegenwoordige Bier en Wyn, Azyn, en Meemakery de Valk, op de Kadyk alhier met die affaires continueert, en ook dat daer op op morgen zynde Vrydag, een begin zal worden gemaekt met Brouwen van Burger, Scheeps en verzending Bieren, zullende de Brouwery nu de naem voeren de GEKROONDE VALK

[plain Falcon brewery becomes Crowned Falcon; start of the ‘royal’ theme in line with ‘princess’ beer.
Start of making durable export beers in line with ‘princess’ beer being export grade beer.

f ]

gekroonde-valk-1734

doprgb50-455

Bier! Geschiedenis van een volksdrank
De Bataafse Leeuw
1994

1748

p.132
Bier voor de VOC
J. Gawronski

p.138-39
Vanaf 1748 werd het assortiment met nog twee Nederlandse bieren uitgebreid. Brouwer Abraham van den Bosch leverde bier uit brouwerij Het Witte Hart op de Droogbak en de firma Pieter Bolten en Comp. voerde bier van het merk Princesse Roijal aan. Brouwer Pieter Bolten was oorspronkelijk in Muiden gevestigd en werd in 1744 aangesteld als directeur van de brouwerij De Hooiberg op de Nieuwezijds Voorburgwal. Hij betrok toen het woonhuis naast de brouwerij aan de Nieuwezijds Achterburgwal (de huidige Spuistraat), waar tot dan toe de voormalige eigenaar, brouwer Theodorus Fries, had gewoond. Het Princesse Roijal van Bolten was waarschijnlijk een wit of bruin gerstebier, dat nog tot in de 19de eeuw onder de naam Princesse werd gebrouwen. De Hooiberg zou uitgroeien tot één van de grootse van Nederland en was de voorloper van de firma Heineken.

doprgb50-455

Amsterdamse courant
10-04-1749
12-04-1749
Otto Barentsz Smient
Amsterdam
1749

Alzo zommige baetzugtige menschen uytstrooyen, dat zedert het overlyden van David van den Bosch, Brouwer, Azyn en Meemaker in de Brouwery de Gekroonde Valk op de Kadyk t'Amst de affaire in de gem. Brouwery stil staen; so maekt men in tegendeel bekend, dat alle de affaires en ook wel inzonderheyd het Brouwen van Princesse-Bier voor Oostindien en andere Gewesten, op den ouden voet en deselve Naem gecontinueert werden.

[Brewing of Princess-Beer for the Eastindies and other colonies will be continued as before.
See entry of 1734
f ]


princesse-1749

princesse-1749b

doprgb50-455

De koopman of Bydragen ten opbouw van Neêrlands koophandel en zeevaard
Volume 1 (Google eBoek)
by Gerrit Bom,
1768

p.244
en ons allerwegen zo gerenommerd Princessen Bier, (waarlijk een zeer ongezonde Drank, als men dat treft, het welk om 't een kleurig, en helder bier te maaken, met bekende schadelyke dingen is aangezet en gesneeden,)

princessebier 1768

doprgb50-455

Natuurlyke historie van Holland
derde deel
derde stuk
Joannes Francq van Berkhey
1776

p.1516
op eene dergelyke wyze spreekt men ook van andere Graanen, als by voorbeeld, Spelte, Haver, enz.: wanneer men zig van dezelven in 't brouwen bedient; welken dan den naam verkrygen van Haver- of Speltemout, enz. Het laatste is by de Amsterdamsche en Dordrechtsche Brouwers veel meer in gebruik, dan by die van Leyden en andere Hollandsche Steden.

p.1518
De een brouwt goed Luiks, en de ander goed Loender, zoo als men te Leyden en Haarlem zegt; deeze goed wit, en geene goed bruin, of Princessebier, zoo als men te Amsterdam spreekt, als mede zwaar Rotterdammer en Breda's of Bremerbier, gelyk men 't bykans overal noemt.

[or Princessbeer, as is spoken in Amsterdam]

Berkhey-1518-1776

doprgb50-455

Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig-, en konst- woordenboek
A-D (Google eBoek)
Noel Chomel
Joh. le Mair,
1778

p.98
Princesse appel
(diverse princesse)

princesse-appel-1778

doprgb50-455

Het volmaakte burger-thuinboek
waar in gevonden word alles wat een burger nodig heeft te weeten, om zyne thuin in de vereischte order en vrugtbaarheid te brengen of te onderhouden.
(Google eBoek)
C. van Graauwenhaan en Zoon,
1786

p.193
PRINCES-APPEL
(diverse princesse)

princes-appel-1786

doprgb50-455

Gazette van Gend
(Google eBoek)
By Jan Meyer,
1788

Byvoegsel tot de Gendsche Gazette van den 1. December 1788

Anthonius Parmentier, vryen Groot Bier-Brouwer, woonende in de Brouwerye de twee Eeuwen op d'Hoogstraete tot Brugge, maekt bekend aen alle Heeren Koop en Zeeluyden, dat hy buyten zyn wit Hoogaerdsch-Bier, het gene hy nu sedert een jaer gebrouwen en by tonnen en quarten heeft uytgelevert ter volle satisfactie van de gene, die daer van hebben gediend te wezen, noch brouwt witte Hollandsche Princesse Bieren, gelyk men tot Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar is debiteerende, zynde eene soorte van Bieren, die gerustelyk zonder de minste veranderinge ter Zee worden getransporteert nae de Fransche Eylanden en nae de Oost- en West-Indiën, genoegzaem door alle Heeren Zeevaerders gekend; adverteerdende voorders aen alle Heeren Schips-Kapiteyns, dat zy t'allen tyde hunne vaten gevolt konnen krygen met versche Bieren, die hy op hunne orders expresselyk zal brouwen na graed der passagie en tot civilen prys.

[white Dutch Princess Beer, like there is in Amsterdam, Rotterdam and Alkmaar, being a kind of beer, able to be sent to the French Islands and the East- and West Indies, without the slightest alteration, as every lord Seaman knows]

prinsesse-bieren-1788

doprgb50-455

Proeve van een ironiesch comiesch woordenboek, van verouderde, vernieuwde en nieuw uitgevonden woorden en spreekwijzen, in de Nederduitsche taal.
Fokke, A. (Simonsz.)
Drukker/Uitgever: Roos, Gerbrand Amsterdam,
1797

p.146
vooral geen Princesfe Bier

princesse-1797

doprgb50-455

Huishoudkundig handboek voor den stedeling en landman
of Chomel, Huishoudelijk woordenboek verkort.
In vier deelen
Eerste deel.
bij Johannes Allart,
1800

p.80
Onder die geenen welke niet kunnen duuren, maar versch gebruikt moeten worden, behoord de Wip, de Mol, het zoogenaamde Wit-Bier enz. Daar in tegendeel het Princesse-Bier, Amsteldamsch Wit-Bier en eenige anderen van deeze klasse, zeer duurzaam zijn, en zoo wel op fust, als afgetapt naar de verste Gewesten kunnen verzonden worden

various mol princesebier 1800.jpg

doprgb50-455Middelburgsche courant
28-10-1802
Uitgever: Callenfels, Mandelgreen en Taillefert
Middelburg
1802

Van nu af best Vers BIER en Princesfe BIER &c. &c. te bekomen in de Brouwery tot Veere.

princesse-1802

princesse-1802r

doprgb50-455

Vaderlandsche letter-oefeningen
of tijdschrift van kunsten en wetenschappen
Volume 2
(Google eBoek)
Van der Kroe,
1805

(Het Bier, 't welk hij gebruikte, was niet zwaar, en noemt men hier ter plaatse Princesse-Bier.)

Ziedaar ene toevallige genezing ener hevige Braking, door het Bier, welke ik niet onnut geoordeeld heb

princesse-bier-1805

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
24/01/1811
p. 1/2
1811

De BIERBROUWERS binnen Middelburg, in aanmerking genomen hebbende de verminderde prijzen der Granen en Kolen, zullen, niettegenstaande de Bieren, zoo van 's Lands wege, aanmerkelijk zijn belast, voortaan hunne PRINCESSE BIEREN afleveren tegen den prijs van ƒ 14, en de BRUINE tegen ƒ 13 de Ton, de impositien daaronder begrepen.

princesse-1811

doprgb50-455

Den Spiegel
(Tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum en het Gemeentearchief te Vlissingen)
Jaargang 20
2002

Bierbrouwerij De Meiboom
Vlissingen
1813

Uit de rekeningen naar aanleiding van de octrooirechten valt af te leiden dat Van Duuren in 1813 gemiddeld één keer per maand naar het bureau was gekomen om de omvang van zijn brouwsels aan te geven: de totale jaarproduktie bedroeg 2804 hl. Betrekken we hierbij de aangifte van niet-Vlissingse bieren door bierhandelaren (6988 hl.), dan blijkt dat De Meiboom ongeveer 30% van de gehele bieraangifte in Vlissingen in dat jaar voor haar rekening nam. Het Vlissingse bier van De Meiboom werd overigens aangeslagen met èèn frank per hl., de niet-Vlissingse bieren met twee frank per hl.
In die tijd werden er in de brouwerij, naast vermoedelijk witbier, in ieder geval ‘ordinaire’ bruine en princesse bieren gebrouwen, een wat zwaarder ‘Oostindisch bier’ en een luxere soort ‘ale’. Deze laatste kostte 25,- per ton, wat neerkwam op ongeveer 4 cent per glas. De andere soorten waren uiteraard goedkoper (ongeveer 13 gulden per ton of minder).

doprgb50-455

De Curaçaosche courant
05-04-1816
Uitgever: William Lee
Willemstad
1816

Princesse Bier

Genever in kelders en kruikjes, Rum, London Porter, Princesse Bier, seltzer en facheningen Water
en verders Wyn Glazen, Bier Glazen, Thee serviecen, &c.

princesse-1816

doprgb50-455

Bataviasche courant
14-02-1818
Uitgever: 's Lands Drukkery
Batavia
1818

Hollandsch princesse bier

princesse-1818

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
19/02/1818
p. 2/2
1818

de gewone Bruine en Princesfe BIEREN

princesse-tweeling-bier-1818

doprgb50-455

's Gravenhaagsche courant
26-03-1819
Uitgever: B. Scheurleer Jr.
's-Gravenhage
1819

Princesfe bier

alle soorten van Maarts Duur Bier, als mede Oostindisch Minne Diester, Wit Brabantsch als ook verschen Bruine en Princesfe Bieren

princesfe-1819

princesfe-1819

doprgb50-455

Surinaamsche courant
02-06-1820
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1820

Princesse Bier in halve Tonnen

princesse-1820

doprgb50-455

Surinaamsche courant
10-11-1820
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1820

Best dubbeld Princesse Roijaal

Princesse Roijaal 1820

doprgb50-455

Surinaamsche courant
12-07-1821
Paramaribo
1821

Bruyn en Princesse Bier

princesse-1821

doprgb50-455

Bataviasche courant
31-08-1822
Uitgever: 's Lands Drukkery
Batavia
1822

zwaar en ligt princesfe-bier

princesse-1822

doprgb50-455

Surinaamsche courant
02-03-1825
Paramaribo
1825

halve tonnen princesse Bier

princesse-2-1825

doprgb50-455

Bataviasche courant
12-10-1825
Uitgever: 's Lands Drukkery
Batavia
1825

ligt en zwaar princesse bier

princesse-b-1825

doprgb50-455

Bataviasche courant
22-09-1827
Uitgever: 's Lands Drukkery
Batavia
1827

Ligt en zwaar princessenbier
verder Engelsch pale ale

ligt princessen bier

princesse-1827

doprgb50-455

Surinaamsche courant
20-06-1828
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1828

Princesse bier in oxhoofden

princesse-1828

doprgb50-455

Surinaamsche courant
30-11-1828
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1828

princesse Bier

princesse-2-1825

doprgb50-455

De waarheid in een narrenkleed
of De ernstige studie der Romeinsche geschiedenis op eene luchtige en schertsende wijze behandeld in den geest van Fokke's Boertige reis door Europa
Tweede Deels Eerste Stuk.
A. Kloots,
1829

p.187
daar zullen wij bier drinken, jongens! ieder naar zijnen smaak: een potteke Lovens, of Faro, of Lambiek, of Princessen-bier, of… kortom, ieder wat hij lust

doprgb50-455

Javasche courant
18-06-1829
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1829

brabandsch en princesse bier op bottels

princesse-1829

doprgb50-455

Surinaamsche courant
18-03-1830
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1830

best dubb. Princesse Bier in oxh.

princesse-1830

doprgb50-455

Javasche courant
20-03-1830
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1830

ligt en zwaar princesse bier, pale ale ge-zout iersch vleesch en spek

princesse-3-1830

doprgb50-455

Surinaamsche courant
18-07-1830
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1830

wit en bruin Princesse Bier in oxhoofden en Brabandsch Bier in flesschen, Brandewijn, Jenever en fijne Likeuren, Seltserwater

princesse-witenbruin-1830

doprgb50-455

Vollständige Braukunde
Oder wissenschaftlich-praktische Darstellung der Bierbrauerei in ihrem ganzen Umfange und nach den neuesten Verbesserungen: mit Angabe der Verfahrungsarten aller Länder, und besonderer Rüksicht auf die bairischen, belgischen und englischen Biere: nebst Beschreibung der Einrichtung der Brauhäuser, der Braugeräthe und Werkzeuge
Johann C. Leuchs
Leuchs,
1831

p.397
5. Brauart in Amsterdam *).

Man macht hier blos Bier aus Gerstenmalz uns benennt es nach seinen Preis. Man hat sechs Gulden Bier bis achtzehn Gulden Bier. Die beste Sorte heisst auch Princessinnenbier.

Gemalzt wird vom Nov. bis April. Gebraut das ganze Jahr. Eingeteigt mit lauem Wasser; eingemaischt dreimal mit siedendem. Dieses dreimalige Einmaischen und das Kochen erfordert 24 Stunden.

Durch verschiedene Mischungen der drei Würzen erhält man 7-8 Sorten Bier. Blos das Princessinnen-Bier wird nach den Kolonien gesandt. Es hält sich 2-3 Jahre; die andern Sorten werden 8-15 Tage nach der Fabrication verbraucht.

[Brewing in Amsterdam.

Beer is made over here with just barley and is named after its price. There is six guilders up to eighteen guilders beer. The best variety is Princess Beer.

Malting is done from november until april. Brewing is done all year long. Mashing in with lukewarm water, there is three infusions. These three steps together with cooking takes 24 hours.

Various mixtures of the three worts gives 7 to 8 kinds of beer. Only Princess Beer is taken to the colonies. It is durable for 2-3 years; the other kinds are drank within 8-15 days from production]

Vollstandige Braukunde p397

Vollstandige Braukunde p398

doprgb50-455

Surinaamsche courant
13-03-1831
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1831

Best dubbeld Princesse Bier in oxhoofden a ƒ 30, en in tonnen a ƒ 13

princesse-1831

doprgb50-455

Surinaamsche courant
09-05-1831
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1831

oxhoofden wit- en bruin princesse Bier

princesse-witbruin-1831

doprgb50-455

Surinaamsche courant
29-08-1832
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1832

wit dubbelde Princesse Bier in oxhoofden

princesse-1832

doprgb50-455

Javasche courant
27-09-1832
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1832

ligt en zwaar princesse bier

princesse-1832j

doprgb50-455

Surinaamsche courant
05-10-1832
J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1832

Deventer en Princesse Bier in Oxhoofden

princesse-deventer-1832

doprgb50-455

Surinaamsche courant
15-03-1834
Uitgever: Fuchs & Co
Paramaribo
1834

beste Princesse Bier, Poorter dito

princesse-1834

doprgb50-455

Leeuwarder courant
08-05-1835
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1835

best enkel en dubbeld PRINCESSE BIER, FARO en LAMBIEK van 1 en 2 jaar oud,
alsmede het zoo aangename als gezonde WITTE of zoogenaamd LEUVENS BIER.
IJ. van der MEULEN,
Bierbrouwer op het Vliet.

princesse-ohvliet-1835

doprgb50-455

Leydse courant
27-07-1835
Uitgever: Wed. Anthony de Klopper en Zoon
Leyden
1835

Princesse Bier á 12,5 per kruik

princesse-leyden-1835

doprgb50-455

Nieuwe Surinaamsche courant
15-03-1837
Uitgever: Boon & Co
Paramaribo
1837

dubbeld Princesse Bier

princesse-1837

doprgb50-455

Leeuwarder courant
28-06-1839
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1839

HARLINGER KERMIS.
best FARO en PRINCESSE BIER

princesse-faro-1839

doprgb50-455

Nieuwe Surinaamsche courant
26-08-1840
Uitgever: Boon & Co
Paramaribo
1840

Princesse Bier in oxhoofden

princesse-s-1840

doprgb50-455

Goessche Courant
31/01/1842
p. 2/2
1842

in verhouding met de geest des tijds

verschillende soorten van BIEREN na verlangde seef

ƒ 12,00 per Ton Princesse Bier.

meerdere of mindere kwaliteit naar evenredigheid

princesse-goes-1842

doprgb50-455

Middelburgsche courant
15-03-1842
Wed. J. Abrahams & Zoon
Middelburg
1842

MAARTSCH PRINCESSE-BIER, voor welks deugdzaamheid hij gedurende den ganschen Zomer instaat;
voorts debiteert hij steeds met goed succes de zoogenaamde ALE.


princesse-1842

doprgb50-455

Leeuwarder courant
08-07-1842
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1842

alle soorten PRINCESSE BIEREN

princesse-bieren-1842

doprgb50-455

Physiologie van Rotterdam
Volume 2
(Google eBoek)
door een Rotterdammer (pseud. van G.W. van der Voo.)
Mingelen,
1844

van eene kruik princesse-bier

princesse-1844

doprgb50-455

Surinaamsche courant
08-04-1844
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1844

heele en halve dito dubbelde PRINCESSE BIER

princesse-s-1844

doprgb50-455

Javasche courant
13-08-1845
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1845

bier van de brouwerij de Valk princesse bier in holland afgetapt op kruiken en halve kruiken

princesse-de-valk-1845

doprgb50-455

Leeuwarder courant
26-07-1850
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1850

IJ. van der MEULEN, Brouwer aan het Vliet te Leeuwarden:
alsmede best blank enkel en dubbeld PRINCESSEBIER.

princesse-1850

doprgb50-455

Surinaamsche courant
29-01-1852
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1852

Cognac en dubbele Princesse Bier.

princesse-1852

doprgb50-455

Surinaamsche courant
18-12-1855
Uitgever: J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1855

dito witte en bruine dubbelde Princesse Bier

princesse-wit-bruin-1855

doprgb50-455

De Oostpost
29-09-1856
Uitgever: Fuhri
Soerabaya
1856

Dubbeld Princesse bier

princesse-1856

doprgb50-455

Goessche Courant
23 augustus 1858
pagina 4  (4/4)
1858

PRINCESSE BIER

princesse-1858

doprgb50-455

Leeuwarder courant
27-05-1859
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1859

PRINCESSE BIER 10ct. de kruik
A. Jorritsma te Dockum

prinsesse-dockum-1859

doprgb50-455

Bataviaasch handelsblad
19-05-1860
Uitgever: W. Bruining
Batavia
1860

Dubbel Princesse Valk Bier op fust

princesse-1860b
(Princesse next to Pale Ale, Pale India Ale en Porter)

doprgb50-455

Leydse courant
22-10-1860
Uitgever: Wed. Anthony de Klopper en Zoon
Leyden
1860

princesse-1860

doprgb50-455

Leeuwarder courant
12-07-1861
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1861

van de Brouwerij het Schip, Vleeschmarkt F no. 7 te Leeuwarden
PRINCESSE en BRUIN BIER

princesse-het-schip-1861

doprgb50-455

Zierikzeesche Nieuwsbode
28 juni 1862
pagina 2  (2/2)
1862

p.2
Bieren uit de Brouwerij 'DE HAAN'

Dubbel Princesse-bier
Princesse-bier
Hollandsche Ale
Faro
Nieuw-Licht
Maastrichts

de-haan-1862

doprgb50-455

Middelburgsche courant
26-02-1863
Wed. J. Abrahams & Zoon
Middelburg
1863

DUBBEL PRINCESSE-BIER
PRINCESSE-BIER
FARO
NIEUWLICHT
MAASTRICHTS BIER
GEWOON BIER
HOLLANDSCHE ALE

Uit de gerenomeerde Bierbrouwerij de HAAN, te Amsterdam.

princesse-1863h

doprgb50-455

De locomotief
29-05-1865
Uitgever: De Groot, Kolff & Co
Semarang
1865

PRINCESSE-BIER op groote 1/2 kruiken

princesse-1865

doprgb50-455

Korte inhoud der van kracht gebleven circulaires voor het Nederlandsch Oost-Indisch leger uitgevaardigd door het Militair Departement van 1831-1865 (Google eBoek)
Voorkant
J.C. Hamakers
Van Dorp,
1866

Princesse bier

princesse-1866

doprgb50-455

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
10-07-1867
Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl
Zwolle
1867

Princesse
Brouwerij HET SCHAAP te Zwolle.

het-schaap-zwolle-1867

doprgb50-455

Leydse courant
17-07-1867
Uitgever: Wed. Anthony de Klopper en Zoon
Leyden
1867

Zeeuwsch Princesse-Bier

princesse-1867

doprgb50-455

Leydse courant
25-05-1868
Uitgever: Wed. Anthony de Klopper en Zoon
Leyden
1868

Zeeuwsch Princesse-Bier

princesse-1868

doprgb50-455

Leeuwarder courant
13-08-1869
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1869

Princesse bier

princesse-1869

doprgb50-455

De Curaçaosche courant
07-10-1871
Uitgever: William Lee
Willemstad
1871

Princesse Bier by manden van 25 kruiken

princesse-1871

doprgb50-455

De West-Indiër
14-07-1872
Uitgever: A.L.G. de Randamie
Paramaribo
1872

Haantjes, Valker en Princesse BIER in manden

princesse-1872

doprgb50-455

Nieuwe Gorinchemsche Courant
28-06-1873
p. 3/4
1873

PRINCESSEN BIER

princesse-1873

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
04-04-1874
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1874

PRINCESSE- en DUBBEL PRINCESSEBIER,
uit de Bierbrouwerij DE GEKROONDE VALK.

princesse-1874

doprgb50-455

Leeuwarder courant
29-10-1875
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1875

AMSTERDAMSCH PRINCESSEBIER 12 ct. per Flesch.

princesse-1875

doprgb50-455

De West-Indiër
17-12-1876
Uitgever: A.L.G. de Randamie
Paramaribo
1876

princesse-1876

doprgb50-455

Leeuwarder courant
28-12-1877
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1877

princesse-1877

doprgb50-455

De locomotief
17-10-1878
Uitgever: De Groot, Kolff & Co
Semarang
1878

Daartoe contracteerde hij met een Amsterdamse bierbrouwerij voor de levering van goed en goedkoop bier (20 vaten princessebier)

princesse-1878b

doprgb50-455

Rotterdamsch nieuwsblad
27-11-1878
Uitgever: A.W. Sijthoff
Rotterdam
1878

Koloniën.
dat de Minister van koloniën 20 vaten princesse-bier per Conrad naar Indië heeft verzonden

princesse-1878

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
26-10-1879
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1879

princesse-1879

doprgb50-455

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
16-02-1882
J.J. Engelbrecht
Paramaribo
1882

de Amsterdamse biercompagnie, die zich ten doel stelt in hoofdzaak de Hollandsche bovengistings-bieren

In haar dubbel princesse-bier wenscht de compagnie eene specialiteit te leveren

princesse-1882

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
11-02-1883
P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1883

HET IJS.

Het schuimende bier, bij ons gewoonlijk Princessebier geheeten

princesse-het-ijs-1883

doprgb50-455

Leeuwarder courant
15-02-1884
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1884

Van VOLLENHOVEN & Co's
Princessebier en Stout,
uitmuntend van kwaliteit en goed schuimend.

princesse-1884b

doprgb50-455

Leeuwarder courant
24-03-1884
D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1884

MAARTS PRINCESSE!!

stout-princesse-1884

doprgb50-455

1884

Pilsener-, Heinekes-, en Princesse bier.

princesse-1884

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
04-09-1885
P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1885

princesse-1885b

doprgb50-455

Het nieuws van den dag : kleine courant
10-08-1885
Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1885

princesse-1885c

doprgb50-455

Vliegend blaadje
nieuws- en advertentiebode voor Den Helder
1 april 1885
pagina 4  (4/4)
1885

STOUT
met ons PRINCESSEBIER vermengd, zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank,
Princessen Bieren in soorten

stout-princesse-1885


doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
29-06-1886
Uitgever:P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1886

KEURING VAN VOEDINGSMIDDELEN.

princesse-keuring-1886

doprgb50-455

De locomotief
21-02-1887
De Groot, Kolff & Co
Semarang
1887

Indisch Bier. Het eerste bier, te Batavia gebrouwen

dat Princesse-bier in voldoende mate te proeven

princesse-indisch-bier-1887

doprgb50-455

Bataviaasch nieuwsblad
06-04-1888
Uitgever: Kolff & Co.
Batavia
1888

Princesse bier per 1 kist

princesse-de-kroon-1888

doprgb50-455

Vlissingse Courant
25/11/1891
p. 2/4
1891

princesse-vlissingse-25-11-1891

doprgb50-455

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad
24-10-1893
Uitgever: J. Morpurgo
Paramaribo
1893

KISTEN HAANTJES BIER
Oxhoofden HAANTJES STOUT en PRINCESSE BIER

princesse-haantjes-1893

doprgb50-455

De West-Indiër
10-01-1894
Uitgever: A.L.G. de Randamie
Paramaribo
1894

beste Haantjes en PRINCESSEBIER
van de gekroonde Valk.

princesse-1894

doprgb50-455

princesse bier de haan en sleutels label

doprgb50-455

De Telegraaf
03-08-1895
Dagblad De Telegraaf
Amsterdam
1895

Oud Hollandsch Princesse Bier
uit de Stoombierbrouwerij 't Haantje' te Amsterdam

princesse-haantjes-1895

doprgb50-455

Leeuwarder courant
06-08-1897
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1897

VRAAG
steeds het van ouds bekende PRINCESSE BIER.

princesse-leeuwarden-1897

doprgb50-455

Middelburgsche courant
28-05-1898
Wed. J. Abrahams & Zoon
Middelburg
1898

Puik Oud Princessebier

princesse-1898

doprgb50-455

Middelburgsche courant
22-06-1900
Wed. J. Abrahams & Zoon
Middelburg
1900

princesse-1900

doprgb50-455

Leeuwarder nieuwsblad
15-07-1933
R. van der Velde
Leeuwarden
1933

Uit die tijd dateerde het Hollandsch bier, Princessebier, Dubbel Gerstebier enz.

princesse-1933

doprgb50-455

Beschrijvende rassenlijst
Het Instituut,
1936

p.39
PRINCESSEGERST. Stam uit het Deensche ras Prentice. 1890 en 1897. K: Zweedsche Zaaizaadvereeniging, Svalöf.

doprgb50-455

Nooit kon ik beeter smaak besinnen, dan 't kooksel van dees Graangodinnen
11/06/94
Trouw-archief
Arend Evenhuis
1994

De tentoonstelling 'BIER! Geschiedenis van een volksdrank in Holland' is vanaf vandaag t/m 4 september en ma t/m vr van 10 tot 17 uur, za/zo van 11 tot 17 uur te zien in het Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92.

Niet iedereen dronk hetzelfde: er werden bijvoorbeeld 2872 tonnen à 2,5 gulden per vat (goedkoop, dun scheepsbier) gekocht en 1 ton bier à 8 gulden 'voor de Jagten'. Onder de kop 'Bier tot Coopmanschap' staan de verschillende bieren die in Indië werden verkocht, waaronder het dure Princesse Royaal à 12 gulden per ton.”

doprgb50-455