Roots of rootbeer

Smilax - Radix Sasseparillae - Sarsaparilla - Sassaparilla - Salsaparilla
Sassafras albidum - Radix Sassafras
Glycyrrhiza glabra - Liquorice - Zoethout- Zoetwortel
Zingiber officinale - Ginger - Gemberwortel

doprgb50 455

Kruydtboeck oft beschrijvinghe van allerleye ghewassen, kruyderen, hesteren ende gheboomten
Matthias Lobelius
by Christoffel Plantijn,
1581

p.735 - 737
Maer de wortels van de Salsaparilla hebben vele ende zeer langhe wortelen die van een grootte dicke wortel (die zeer hart en knobbelachtich is) en gherimpelde hoofden over allen sijden onder uit loopen

salsaparilla 1581 735

salsaparilla 1581 736

salsaparilla 1581 737

 doprgb50 455

Waare oeffening der planten,: waar in de rechte aart, natuire en verborgene eigenschappen der boomen, heesters, ende bloemen ... kenbaar gemaakt worden
Volume 1
Abraham Munting
Jan Rieuwertsz,
1672

p.75 - 77
SASSAFRASBOOM

sassafras 1672 p75

sassafras 1672 p76

sassafras 1672 p77

 doprgb50 455

Dagh-register gehouden int casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India
Netherlands. Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
1675

p.53
2 picols zoethout

doprgb50 455

Nieuw lichtende fakkel der chirurgie of hedendaagze heel-konst ...
Cornelis van de Voorde
by Wilhelmus Goeree, boek-verkooper,
1680

p.783
Van de Spaanse POKKEN.
om dat de Sassaparilla daar toe genoeg is.

Sassaparilla 1680

 doprgb50 455

Venus belegert en ontset.
oft Verhandelinge van de pokken, druipers, chankers, klap-ooren en des selfs toevallen
Volume 1
Steven Blankaart
gedrukt by Timotheus ten Hoorn,
1688

p.297
uit de voornoemde Wortelen, namelijk China en Salsaparilla bereid, als ook uit de Houten van Sassafras en Guajacum en des zelfs Basten, welke krachtiger zijn als het Hout
p.452
en over-al in de Boeken der Medicijns aan-gewesen, als zijnde Guajacum, Sassafras, China, en Salsaparilla; maar zy werden van my dagelijks gekookt

salsaparilla 1688 297

salsaparilla 1688 452

salsaparilla 1688 453

 doprgb50 455

De vol-geestige werken van Salomon van Rusting
Volume 1
Salomon van Rusting
by Jan ten Hoorn,
1693

p.170 - 171
By Lignum Sanctum, Sassafras,
Cort: guajaci, en Salla P'rillen,
En sulke poespas! dat zy ras,
En veyligh, en daar by geneuglyk,
Genesen sullen: want ik weet

Sassafras 1693 170

Sassafras 1693 171

doprgb50 455

Nieuw chirurgyns zee-compas verdeelt in XVI streken, znijde een nauwkeurige verhandeling der XVI voornaamste scheeps- en legerziekten, Volume 1
Cornelis van de Voorde
Andries van Damme,
1719

p.383
Van de Spaanse POKKEN.
om dat de Sassaparilla daar toe genoeg is.

 doprgb50 455

De aanmerkenswaardigste en alomberoemde zee- en landreizen der Portugeezen, Spanjaarden, Engelsen, en allerhande natiën: zoo van Fransen, Italiaanen, Deenen, Hoogh- en Neder-Duitsen als van veele andere volkeren: Voornaamenlyk ondernomen tot ondekking van de Oost-en Westindiën, midsgaders andere verafgelegene gewesten des aardryks,
Volume 6
P. van der Aa,
1727

p. 21
om dat 'er allerwegen veele wortelen van Sassaparilla wassen / welkens

 doprgb50 455

Materia medica, das ist: Zubereitung, Krafft und Würckung, derer sonderlich durch Chymische Kunst erfundenen Artzneyen
Gerlach,
1731

p.152
223) Sassafrass
224) Sassaparilla

 doprgb50 455

Johan Hubners J.U.L. Volmaakte geography
Tweede deel
Johann Hübner
de Janssoons van Waesberge,
1733

p.726
Aan de Zeekust is het Land zo vruchtbaar, dat het niet beter zyn kan, en de Spaanse Vruchten groeien in Peru groter en schoner dan in Europa, daar zy te huis horen.
Onder de byzondere Gewassen vind men 'er het Kruid Sassaparilla, dat is een middel tegen de Venus-ziekte is.

p.763
Van het Eyland CUBA
ook vind men er Zuiker, Gember, Cassia, Mastix en Sassaparilla, en inzonderheid veel Papagaien.

 doprgb50 455

Huishoudelyk woordboek, vervattende vele middelen om zyn goed te vermeerderen en zyne gezondheid te behouden ...,
Volume 2
Noel Chomel
by S. Luchtmans, en te Amsterdam by H. Uytwerf,
1743

p.1436 - 1437
ZOETHOUT, Glycyrrbiza in 't Grieks en Latyn geheten.

Deze plant groeit doorgaans in warme Landen; als Spanje, in 't Bos en zandige plaatzen; de beste is die van Saragosse.

 doprgb50 455

Woordenboek of Algemeene verhandeling der enkele droogeryen
Nicolas Lémery
Jan Daniel Beman,
1743

p.634
SARSAPARILLA.
p.635
SASSAFRAS.

SARSAPARILLA 1743 p634

SASSAFRAS 1743 p635

doprgb50 455

Taalryk register der plaat- ofte figuur-beschryvingen der bloemdragende gewassen.
Volume 4
Johann Wilhelm Weinmann,
1748

p.317
Sarsaparilla

doprgb50 455

Amsterdamse-courant
Datum 21-05-1793
Nummer 61

SARSAPARILLA

Amsterdamse courant 1793 61

doprgb50 455

Afbeeldingen der Arsenij-gewassen
met derzelver nederduitsche en latijnsche beschryvingen.
Derde deel
Amsterdam
J.C.Sepp en zoon
MDCCXCVI
1796

Tab: 244
p.45 Laurus Sassafras L.
GEBRUIK. In Noord-Amerika, daar deeze Boomen wel zo groot worden als onze Eiken, gebruikt men ze tot Paalen en Werkhout; doch de Wortels, Schors en Takken, daar de voornaamste Reuk en Kragt in zit, dienen 'er, gelijk hier, tot Aftrekzel met Water of Afkookzel, in Dranken, tot Geneeskundige oogmerken.

Tab: 262 Glycyrrhiza glabra L.
p.63 Glad Zoethout
p.64 Stekelig Zoethout
Tab: 263 Glycyrrhiza echinata L.

Tab: 579 Smilax Sarsaparilla L.
afbeeldingen sassafras 1796

afbeeldingen sassafras 1796b

afbeeldingen zoethout 1

afbeeldingen zoethout 2

afbeeldingen zoethout 3

afbeeldingen zoethout 4

afbeeldingen sarsaparilla

doprgb50 455

Handboek voor droogisten- en apothekers-leerlingen
Volume 1
P.J. Campagne
C. Campagne,
1823

p.356
SMILAX SASSAPARILLA

SASSAPARILLA 1823

doprgb50 455

Kruidkundig Leerboek
Nicolaas Anslyn
1830

p.73 - 75
1. A. ZINGIBER officinale

Groeiplaats. Java, Malabar, Bengalen, in eenige streken van Afrika, en in Zuid-Amerika, waar deze plant overgebragt is, en thans veel op Jamaika aangekweekt wordt.

doprgb50 455

Rotterdamsche-courant-1834-114
23-09-1834
Nummer 114

Stirlingree's Preparation of Cubebs with Sarsaparilla: Soda, Seidlitz- en Gemberbier-Poeders

Rotterdamsche courant 1834 114

doprgb50 455

Schatkamer voor alle standen: behelzende eene menigte wetenswaardige bijzonderheden, huishoudelijke voorschriften en zeer veel van hetgeen in de zamenleving noodig, nuttig en aangenaam kan geacht worden, Volume 1;Volume 6
1847

p.89
(228.) Middel om den kanker te genezen
niets anders te gebruiken dan een aftreksel van salsaparilla

 doprgb50 455

Handboek der pharmakognosie
Volume 1
August Wiggers
M.H. Binger,
1849

p.116 - 121
Sassaparillawortels
De verschillende sassaparilwortel-soorten ontleenen hare namen aan de plaatsen, vanwaar zij tot ons afgezonden worden.

 doprgb50 455

Tijdschrift voor geneeskundige ervaring
Van der Voort,
1851

p.459 - 460
Salsaparilla bij Kanker
was deszelfs gunstige werking geenszins te miskennen

 doprgb50 455

De Koopmans-Goudmijn. Leerboek der Warenkennis, etc -
1855

p.380

 doprgb50 455

Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving,
Volume 24

p.328
SMILAX
dat de salsaparille eigenlijk afstamt van de smilax medica, officinalis en syphilitica.

doprgb50 455

De Peruaansche vlugtelingen
Volume 1
Mayne-Reid
De Erven Loosjes,
1856

p.233
dat de zwart-water stroomen hunnen kleur verkrijgen van het aftreksel der sassaparilla wortels, die aan hunne oevers groeijen.

 doprgb50 455

Aanteekeningen op het systematisch- en pharmacognostisch-botanische gedeelte der Pharmacopoea Neerlandica
Volume 1
C.A.J.A. Oudemans
Petri,
1856

P.139 - 141
Cortex Sassafras

Deze wortel nu wordt direct uit Zuid-Amerika in onze havens aangevoerd. De schepen nemen hem gewoonlijk als ballast mede, zoodat hij in losse stukken van verschillende grootte, dikte en vorm ontladen wordt.

Het lignum S. maakt een bestanddeel uit der species lignorum.

doprgb50 455

Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen buiten Europa: ten dienste van kooplieden, zeevarenden, cargadoors, assuradeuren en allen die verder met den zeehandel en de scheepvaart in betrekking staan, Volume 2
L.A.J. Boulet, Anthony van Otterloo, Fokko Gerhardus Fokkens
1862

 doprgb50 455

De Nederlandsche koopman: nieuw volledig handboek voor den handelsstand
Anthony van Otterloo -
1867

p.345
Radix Salsa of Salsaparilla wordt gevonden op Jamaica en in Perzië, Brazilië, Mejico en Suriname. De beste aan onze markt voorkomende is de Hondurasche, prima qualiteit

 doprgb50 455

De Volksvriend
Oranje City, Iowa
Nummer 42
22-04-1875

...de beste levenswekkende drank, en vrij van den vuurvloek van Alcohol.

Jackson's ...
Ginger Ale
Root Beer

Root beer 1875

doprgb50 455

Geïllustreerde encyclopædie: woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid
Volume 15
Brinkman,
1876

p.458
Honduras
De uitvoer bestaat voornamelijk in vee, hout, goud, zilver, huiden, hertevellen, tabak, en een weinig sassaparille en vanille.

 doprgb50 455

Algemeene gezondheidsleer
Carl Reclam
Nijgh & van Ditmar,
1878

p.436
KWAKZALVERIJ
dat de salsaparilla volstrekt geene geneeskrachige werking bezit

 doprgb50 455

De grondwet
28-04-1896

p.7
Attentie Hollanders!

Hoods Sarsaparilla at $ .62
Ayers Sarsaparilla at $ .62
Root Beer (to make 5 gallons) $ .7

rootbeer 1896 p7

doprgb50 455

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad
3 december 1927
1927

p.1

root beer 1927

doprgb50 455

Het nieuws : algemeen dagblad
24-09-1958

p.2

Hires Root Beer
Deze drank die sedert 1876 in de VS gemaakt wordt, wordt bereid uit laurier, gember, vanille, zoethout en nog enkele ingrediënten

hires root beer 1958


doprgb50 455

Pharmacology & Therapeutics
Volume 28, Issue 2, 1985, Pages 237-272
Pharmacology & Therapeutics
1985

DNA modification by chemical carcinogens
Author: Alan M.Jeffrey

Safrole

doprgb50 455

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT
RIVM rapport 348802 017
Smartshops
Overzicht van producten, geclaimde werking en hun medisch-toxicologische relevantie.
W. Beltman, A.J.H.P. van Riel, A.P.G. Wijnands- Kleukers, M.F. Vriesman, I.S. van den Hengel- Koot, I. de Vries, J. Meulenbelt
1999

Download RIVM rapport 348802 017 Smartshops

doprgb50 455

ANTICANCER RESEARCH 32: 1671-1680
2012

Safrole Induces G0/G1 Phase Arrest via Inhibition of Cyclin E and Provokes Apoptosis through Endoplasmic Reticulum Stress and Mitochondrion-dependent Pathways in Human Leukemia HL-60 Cells

Download full report

doprgb50 455

Chinese Journal of Physiology 58(5): 302-311, 2015
The Mechanism of Safrole-Induced [Ca2+]i Rises and Non-Ca2+-Triggered Cell Death in SCM1 Human Gastric Cancer Cells
2015

The natural compound safrole is present in betel quid, and is a documented carcinogen (16). Safrole has been shown to cause various 2+ physiological effects in vitro or in vivo.

Download full report

doprgb50 455

scheeps togt 1727

doprgb50 455